Ring til os på: 61633787
Referat Reersø Dige-/ Pumpelag 8. september 2022. 
 
1.     Velkommen
Frank bød velkommen til både nye og gamle medlemmer. Han pointerede at han ikke var her for at få venner, men heller ikke det modsatte.
Vi skal gerne være en arbejdende bestyrelse,hvis hoved opgave er at sikre medlemmernes område imod vandindtrængning .
Han selv sidder ikke for at sidde og nærlæse vedtægter og regler for at sætte stopklodser op, men absolut heller ikke for at overtræde vedtægter og regler .
Disse skal kun bruges når der er uoverensstemmelser og ellers ikke. 
Fulde navn og adresse: Rune Hvidberg, Lærkevej 4, 4200 Slagelse, 9133 9081 , Runehvidberg@hotmail.com
Anders Weber-Jensen , Hesselbjergvej 29, 4281 Gørlev , 2989 5696, achj@hotmail.dk
Christian Munte-Fog , Skansevej 15, 4281, 2536 8199, chr_m_f@hotmail.com
A W-J ønskede en præsentation af de enkelte medlemmer, bevæggrund for deltagelse. Dette gjorde vi derefter.
2.     Opfølgning af generalforsamling ret 
 
Klager over generalforsamling 20 august 2022
 
Dags dato 9 september modtaget mail med indsigelse samt kommentarer fra Mikkel Lerbech Jeppesen Kalundborg Kommune, og videresendt til bestyrelsen. Vi er i den forbindelse blevet opfordret til at give høringssvar senest 2.oktober 2022. 
Mail fra Jan Krause 9. August:
§7 stk 3
Ændringer i vedtægten kan foretages ved vedtagelsen med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. §§ 8 og 9, når ændringerne tiltrædes af Kommunalbestyrelsen. 
Dog kan der ikke på denne måde foretages ændringer angående de tekniske anlæg, partsfordelingen, bestyrelsens sammensætning og tilsynet. Ændring af sådanne bestemmelser kan kun ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Kommunalbestyrelsen kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen.

Enhver af lagets medlemmer kan indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen
 
I svaret til kommunen kommunen vil Frank bl.a skrive:
“På generalforsamlingen har vi gjort det, at vi forelægger det for medlemmerne, før vi spørger kommunalbestyrelsen, for at  finde ud af om der var opbakning, da der ellers ikke var grund til at spørge kommunalbestyrelsen.  Desuden skal  det kunne træde i kraft fra 1. Januar 2023
I høringssvaret vil jeg oplyse om de stridigheder/diskutioner som i gennem længere tid har været i bestyrelsen, idet man fra landbrugernes side ikke mener at deres bidrag står i rimeligt mål med hvad de evt kan miste ved eventuel oversvømmelse. Samtidig er der peget på at der nu ligger større værdier i sommerhus/fastboende som vil kunne ødelægges ved oversvømmelse.
Spørgsmålet om stemmesedler, her har vi udleveret iht vedtægterne 1 stemme pr påbegyndt 50 parter. De udleverede stemmesedler blev givet i henhold til de sidst modtagne parts lister fra kommunens side, på de spørgsmål vi stiller. Desuden skal antallet af klager være korrekt.
Jeg vedhæfter i svaret vores referat fra generalforsamlingen hvoraf stemmetallene fremgår.
Frank sender svaret til kommunen ud til bestyrelsen inden det fremsendes kommunen.
Et medlem af bestyrelsen mente ikke en person med flere matrikler kunne komme med stemmer fra mere end en matrikel.
Resten af bestyrelsen var enig i at fordelingen af stemmer var givet ud fra at matriklen får 1 stemme pr påbegyndt 50 partsdele.
 
Underskrevet referat incl. sag fra Erik skriver er lagt på hjemmesiden
Bent indskriver de nye beslutninger i vedtægterne så de kan blive sendt til kommunalbehandling.
 
                   Vedr. hjemmeside.
Bent har været i kontakt med Telanco. De har hjulpet med hjemmesiden.
På alle sider står der nederst under “kontakt os” Franks telefonnummer og mailadresse.
 
Under Generalforsamling 2022, ligger der nu: referatet for mødet d. 30. april, samt referatet for mødet d. 20. august med dirigentens underskrift samt et Klik her, for at åbne PDF: Sag fra Erik Skriver.
 
Under Vores vedtægter, sidst vedtagne, ligger nu vedtægter med den sidste rettelse §8 stk. 2 fremhævet med rødt kursiv og understreget.
 
Under nyheder ligger der et link til de sidste vedtægter der er underskrevet af borgmesteren og kommunaldirektøren. 
Det er også her Projektbeskrivelse kystbeskyttelse Reersø 10.05.22 findes.
 
Under kontakt os er lagt de oplysninger ind Bent har kunnet finde. 
Der mangler oplysninger på Anders Weber-Jensen, Christian Munthe-Fog og Rune Hvidberg. Disse vil blive lagt ind efterfølgende.
 
Der sendes en mail ud med besked om at der er sket opdateringer på hjemmesiden, Bent tager fat i Mikael Ballhausen. Han kan finde ud af at sætte en chimpmail op. 
 
 
3.     Pumpehus: Besøg, dato: 20 september2022 17:00              
    Strømforbrug, vi skal tænke på tidspunkt for billig strøm, hvis det kan lade sig gøre.
4.     Økonomi: Vi har efter indbetaling af moms lidt over 1,3 mio på kontoen
5.     Aktiviteter: Wilhelmsvej dige, der sættes konstant 2 bordsæt op på diget, skal vi:
 Få lagt sten på toppen , Frank indhenter pris.
                Vi må bede kommunen bolte dem fast, det gamle må enten fjernes eller boltes fast.
Vi planter på diget  ved Hjejlevej, Kæmpe har tidligere tilbudt, men ønskede først at gøre det i september
Bølgebrydere genopretning, der er især de to bølgebrydere mod vest sammenfald. Enighed om  oprette. Frank spørger om   tilbud.        
Møde med kommunen, der er fremsendt mail med kommentarer til møde afholdt 29 september 2021, samt ønske om møde uge 38-2022
 
Skovrejsning, info:
Til orientering til naboer:
Kalundborg Kommune har d.d. offentliggjort screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt vedr. skovrejsningsprojekt på matr. 17e Reersø by, Kirke Helsinge. Afgørelse vil være at finde på Kalundborg Kommunes hjemmeside i 4 uger fra d.d.
 
                                    Frank fremsender sit svar til bestyrelsen inden fremsendelse til kommunen.
 
6.     Kystbeskyttelses projektet.
Henrik Steinecke er ved at udarbejde materiale til puljeansøgningen, og har herunder stillet spørgsmål til Kalundborg Kommune. 
Desuden om “erstatnings forhold”
Forslag til erstatningsnatur,
Arealpåvirkning §3 strækning 6,
Natura 2000
 
7.     Nedsættelse af vedtægts udvalg,
Henrik og Erik Skriver har accepteret at de , vil medvirke i udvalg. Fra bestyrelsen indtræder? Christian spørger Michael Munte-Fog.
Opgave: Opdaterer de bestående vedtægter, så de er til at arbejde med og indeholder det de skal.
Ændringerne skal forelægges bestyrelsen inden de kommer til generalforsamlingen.
Arbejder på at gøre ændringer klar til næste generalforsamling
    
8.     Klager sendt til kommunen= Hvordan står vi så? Status og tidsplan?
 
9.     Ny hjemmeside.
Jeg ser to muligheder, en hvor det vi selv der skal "do the work" og en hvor i kan få hjælp, men som koster.
 
a.     Der kan vi selv lave det hele, de har guider og hjælp efter behov
2.     www.reklameservice.dk tal med Chamilla som sidder med det og fortæl jeres behov
a.     De kan lave ”den rå side” og så hjælpe os videre.
b.     Det koster lidt, der skal vi være ”skarp” og fortælle jeres behov 😉
Frank arbejder videre med opgaven.
 
10.  Evt.
Frank har bedt Bent om at fortsætte regnearket med udgifter til Niras, så vi får mulighed for at se hvad kystbeskyttelses projektet kommer til at koste.
 
Diskussion om lagets område , hele eller dele. A W-J ønsker at vi skal dække hele øens område.
Frank oplyste at han havde samme mening da han tiltrådte, men efterfølgende er han blevet klogere, idet vi i laget sidder på beslutninger taget for 50 år siden og på et lovgrundlag fra dengang. Desuden vil det koste et enormt beløb. Når han bliver spurgt svarer han at andre uden for området, må oprette deres eget lag og få udarbejdet projekter, evt kunne man derefter samarbejde.
  
Der var enighed om at indkalde til et informationsmøde for at fortælle om projektet samt økonomien.
Forslag ang. oplysningsmøde Frank spørger Henrik ”rådgiver” og sender besked til bestyrelsen.
 
Nyt møde: 5 oktober kl. 18:00
 
Således opfattet
Frank Due
 
Dige Pumpelag referat 28 juni 2022

 Dagsorden:

Vi skal drøfte de 3 forslag fra Claus Bælum.

forslag 1.

 Forslag til ny tekst for Vedtægternes §8 stk. 2.

Vi forsøger at få Martin Dam til at ændre først i det endnu ikke modtagne underskrevne vedtægtsændring.. Hvis vi ikke kan så vil vi tage punktet op ved en senere vedtægts ændringer, så vi ikke igen skal betale tinglysning, for denne ændring alene.

Forslag 2.

Forslag til ny økonomisk model vedrørende driften og udvidelsen af lagets anlæg.

FD blev først vred og senere skuffet, idet vi netop er nået til enighed om at fastfryse landbrugernes part. Landbrugerne mente stadig at de betalte for meget.

PH mente at digerne kun skulle dækkes af sommerhus og fastboende. Evt hver for sig bygge en vold rundt om det enkelte grundareal.

NEJ , bestyrelsen mener ikke at vi skal stille forslaget. Dette tager NEJ op med CB.Bestyrelsen kan ikke hindre et medlem i at stille det som forslag, men bestyrelsen støtter det ikke.

 Forslag 3.

Forslag til nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af en ny model for medlemsbidrag til Generalforsamlingens godkendelse.

Samme svar som ovennævnte.

 Orientering om i gang værende og kommende vedligehold og arbejder.

 Græsplantning af genopbyggede diger.

FD kunne oplyse at Enghavens Entreprenør godt ville påtage sig opgaven, men vente til september, for ikke at risikere at tørke gjorde plantning umulig. Han vil lægge et lag muld/jord efter fjernelse af sandet . Sandet vil blive henlagt bag sten sætningen.

HN var utilfreds med ikke at have fået tilbagesvar. FD vil tage det til sig og forsøge at få information sendt ud hurtigs.

Vi besluttede at vente til næste forår.

 Vores rådgiver er i gang med at indhente priser på materialer, samt overslag for arbejdet , så vi har et mere reelt prisniveau når vi ansøger om Kystsikringspulje midler.

Enghavens Entreprenør har kun afgivet bud på to af de i rapporten anviste opgaver.

Rådgiver fortsætter  med at udarbejde  tilbudslister til brug ved fondsansøgningen.

 

Frank havde forespurgt Krause mht at få forhøjet stensætningerne som er faldet sammen.

Krause mener vi skal ansøge Kystdirektoratet hvis vi blot lægger nyt oven på, da de så er nye, hvorimod hvis vi samler sten op og genopbygger kan gøre det , da det så er vedligehold.

Vi beder rådgiver om at undersøge mulighederne. FD kontakter.

 Vi har med Balhausens hjælp fået Nyhedbrevet til at virke, så det er besluttet at vi vil anvende Balhausen til hjælp med hjemmesiden, mod timebetaling hvis han vil have det, evt i form af en gave.

FD arbejder videre på evt at finde en anden hjemmeside, som er lettere at anvende og opdatere .

FD forespørger rådgiver om hvor meget jord der skal bruges til diget ude ved Kovad, så vi evt kunne bruge jord fra Novo  NEJ finder ud af hvem vi skal spørge hos Novo.

 Desuden havde Dige- Pumpelaget modtaget tilbagesvar på Partshøringen om skovrejsning.

Heraf fremgår: “ Afstanden til kanalen i den sydlige del af skovrejsningsområdet – (evt. i samråd med Pumpe- digelaget).

Afstand til bæk er reguleret ved servitut. Plantningen vil ske i en afstand til bækken der gør at den ikke er til gene for de udlagte afstandskrav til adgang for vedligehold af bækken. (vil blive udført med minimum 2,5 meter til forventet grenafstand til bæk”

Bestyrelsen blev enige om at gentage sit høringssvar, da 2,5 meter er for kort en afstand fra kanalen hvis den ikke skal blive ødelagt. Vi  ønsker at lodsejer planter minimum 6 meter fra kanalen, eller en afstand svarende til den forventede grenlængde for træer på op til 20 meter, for ikke at grene eller rødder hindrer eller ødelægger kanalens brinker. Vi ønsker yderligere at lodsejer genetablerer hvis kanalens brinker ødelægges. Evt også få indskrevet at skovejer skal sørge for reetablering af brinken, hvis indsigelsen bliver reel, og kanalen derfor ødelægges.

 Underskrevet generalforsamlings referat er endnu ikke modtaget. NEJ spørger Martin Dam om vi kan få trukket teksten “ samt e-mail” ud af vedtægterne.

 Næste møde 2. August kl 19:00

Således opfattet

 
 
Referat: Reersø Dige- Pumpelag 31 maj 2022
Tilstede: Kim Christens, Frank Due, Niels Erik Jensen, Henrik Nielsen, Peter Hansen
Dagsorden:
1.      1. Generalforsamling den 20. August 2022, kl. 10.00 på Reersø Kro.
2. Information fra Frank Due, hvad der er sket siden sidst.
3. TDC diget
4. Trailer til boxwall
 
1.       Vi talte om hvad vi ville i forbindelse med den næste generalforsamling.
Vi har stadig problem med at få nyhedsmail til at virke.
Bent prøver at få det op at stå sammen med Michael Ballhausen.
IT firmaet mener ikke at det er dem der har oprettet den mailchimp som er det som styrer nyhedsbrevet.
Michael Ballhausen mener at årsagen er at der har været en software opdatering, som ikke har “fornyet” mailchimp`en..
Så vi prøver at få fat i listen over dem der har bedt om nyhedsbrev. Hvis ikke nyhedsbrevet kan komme til at virke, må vi så manuelt sende til de mailadresser som har meldt sig til, hvis denne kan skaffes.
 
2.       Frank har haft kontakt med GeoPartner, idet Lærkevej 1, undrer sig over at være pålagt partsbidrag, samt at Peter Hansen er røget ud. Dette kommer af at GeoPartner har haft en bunden opgave, hvor de har lagt deres digitale kort oven på det gamle kort fra 1985. Og her er interessegrænsen ind over Lærkevej 1. Samtidig har informationen været at vejen ikke betaler parts bidrag, og derfor har man på stedet, hvor Peter Hansen bor, fået fjernet hans partsdele.
 
Vi har fået mail fra Henrik Steinke ang. plastikspuns. Her er vores holdning at det er kommunen som ønsker dette, så hvis der skal laves en beregning må det være kommunen som bestiller og betaler dette.
 
Henrik Steinke har talt med Krause som mener han skal vente med landzonetilladelse, i forhold til en samlet ansøgning efter puljeansøgningen.
 
Stendigerne som er faldet sammen, her havde Frank fået at vide at man godt kunne hæve de bestående, men bestyrelsen mente at det var bedre at lægge nye sten oven på. Frank forhører sig hos entreprenørerne om en pris på genopbygning, og forhører sig hos Krause om det er noget som der skal ansøges om.
 
Plantning på dige hvor der er repareret. Frank undersøger plantning og giver Henrik besked hvis det er muligt. I så fald sørger Henrik for at indkøbe og plante.
 
Kim Christen oplyste at halm vognen vil blive fjernet omkring 1. Juni.
 
3.       Henrik oplyste at Claus Bælum har fået at vide af Krause at “TDC” diget skal nedlægges, og at han skulle betale selv for at diget bliver nedlagt.
Dette har han nægtet.
Frank undersøger med Krause om det kan have sin rigtighed. Da det får indflydelse på vores dige, hvis TDC diget nedlægges, skal vores dige tage mere vand.
 
4.       Kim prøver at finde en løsning på hvordan vi får en spot monteret på traileren, så der kan komme lys på, og sørger for at få det udført, evt i samarbejde med Henrik Nielsen.
 
Således opfattet
Frank Due
Næste møde : 28 juni klokken 18:00 på Reersø Kro 

Referat bestyrelsesmøde Reersø Dige- / Pumpelag  6 maj 2022

Tilstede Niels Erik Jensen, Kim Christens, Henrik Nielsen, Hans Peter Hansen, Frank Due
Vi drøftede spørgsmålet om e-mail samt hjemmeside i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
Bestyrelsen ærgrede sig over at vi ikke kunne få opbakning fra medlemmerne om at fortsætte generalforsamlingen, da flere var kommet langt fra og dermed spildte deres tid, og ikke fik noget ud af mødet.
 
NEJ havde talt med Jan Krause. Han bad os om at skrive en ansøgning om at få lovliggjort de sten der var lagt ved Vilhelmsvej. Frank Due skriver og sender rundt til de andre bestyrelsesmedlemmer før det sendes til Krause.
 
Vi drøftede muligheden for at køre traileren med boxwall, Kim Christens har en traktor som han kan anvende, men han mangler et træktøj, så det betaler Dige- / Pumpelaget. Kim skal desuden have traileren opmagasineret.
 
Henrik Nielsen, sørger for at indkalde til treparts samtale med beredskabet, det frivillige beredskab og dige pumpelaget, om boxwallèns opsætning ved oversvømmelse.
 
NEJ skaffer en ny partsliste fra kommunen, så vi har den til generalforsamlingen 20 august 2022.
 
Vi talte om at lade vores rådgiver Henrik Steinecke fortsætte med sit arbejde, som vil sætte os i stand til at søge fondsstøtte i oktober.
Når vi har fået hans udarbejdede materiale lister beslutter vi på næste bestyrelsesmøde hvilke entreprenører vi vil kontakte.
 
Næste møde er aftalt til 31. maj kl 19:00
 
Således opfattet.
Frank Due

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

DATO 7. april 2022

SAGSNR.
17-047068K

Kontakt
Sagsansvarlig:
Jan Krause
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 52 37
Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

 Referat af møde med Reersø dige- og pumpelag 7. april 2022

Deltagere ved mødet:
Reersø dige- og pumpelag: Niels Erik Jensen, Frank Due, Henrik Nielsen, Kim Christens, Peter Hansen (afbud), Henrik Steinecke(kystrådgiver), Bent Frederiksen (afbud).
Kalundborg Kommune: Charlotte Sondh, Mikkel Lerbech Jeppesen, Jan Krause.

Dagsorden:

• Status på sagen i Kalundborg Kommune
Som følge af sidste møde, hvor laget oplyste at samarbejdet med NIRAS var stoppet og der var andre overvejelser i gang har kommunen ikke arbejdet videre med projektet udover de spørgsmål der var som følge af mødet.

• Etapeinddeling i forhold til en afgørelse vedr. det kommunale fællesprojekt pga den økonomiske byrde det samlede projekt løber op i.
Af referat fra sidste møde fremgår, at såfremt der er enighed i dige- pumpelaget om dele af det foreliggende myndighedsprojekt, bidragsfordelingen og der foreligger samtykkeerklæringer fra eventuelt berørte lodsejere kan delsager eventuelt behandles som almindelige kystbeskyttelsessager og altså ikke som et kommunalt fællesprojekt. Der indsendes ansøgning som normalt. Prioritering af projekt drøftes med kommunen inden myndighedsansøgning udarbejdes.
Evt. kunne overvejes at lave en samlet ansøgning og behandle sagen samlet og i en tilladelse arbejde med en tidsplan for de enkelte etaper. Væsentligt at tilladelse fra KK kun gælder i tre år. Ved sidste generalforsamling blev de enige om, at projektet som helhed blev for dyrt for parterne.

• Statens pulje til kystbeskyttelse

Puljer til kystbeskyttelse (Reersø området er berettiget til at søge om pujler til projektet jf. vedhæftet bilag til bekendtgørelse)
Tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, se bekendtgørelse Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse (retsinformation.dk)

Af bekendtgørelse fremgår forskellige kriterier. Der bliver mulighed for at søge støtte, denne gang fra en pulje på 290 mio. kroner. Der er dog endnu ikke åbnet for ansøgninger til 2022-puljen, og ansøgningsfristen er heller ikke fastsat endnu. Henrik forventer at man kan få svar i slutningen af 2022.
Anbefaler i forbindelse med puljerne, at der søges om et samlet projekt. Projektet er på nuværende tidspunkt godt beskrevet, men der er fortsat nogle mangler. Pengene fra puljerne er kun til anlægsprojektet, ikke til projektering og rådgivning.
Plan fremadrettet: Det tages op i bestyrelsen, at der ansøges om hele projektet, så det potentielt er muligt at få midler til det hele. Dette bliver orienteret om på næstkommende generalforsamling, da situationen har ændret sig. Der indhentes overslag fra entreprenører, så man kan få en opdateret prissætning på projektet inden ansøgning. Kommunen spørger ind til Niras’ overvejelser om hævning af vejen kontra spånsvæg.
Projektet er blevet fremmet første gang, men det er ikke sendt i høring hos borgerne. Det forventes ikke, at puljen er en tidsbegrænset bevilling, men der bør indskrives i tidsplan et forbehold for, at myndighedssagen kan blive påklaget. Projektet sendes først i høring, når man er længere i processen. Kapitel 1a sag kan rejses for at få et projekt igennem, til trods for at et mindretal er imod det.
Sagen skal køres som kapitel 1a, da nogle samtykkeerklæringer ikke forventes at kunne opnås. Også et krav for, at man kan søge puljen.

• Lån til projektet via kommunekredit
I forhold til kommunegaranti har kommunen tidligere svaret på dette.

Kommunegaranti i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt
På baggrund af forespørgsel om betingelserne for at ansøge om en kommunegaranti, har kommunen undersøgt sagen nærmere herunder om vedtægterne er tinglyst pantstiftende på ejendommene. Dette har vist sig at være tilfældet. Følgende skal fremsendes til vurdering hos Kalundborg Kommunes, Team økonomi og Udbud på mail bolig@kalundborg.dk hvis og såfremt, Reersø Dige- og pumpelag ønsker at ansøge om en kommunegaranti. Der kan læses mere om kommunegaranti på https://www.kommunekredit.dk/laan/laan-til-selskaber/ og vedr. eksempler på betragtninger vedrørende garantiprovision https://www.ey.com/da_dk/power-utilities/kommunegaranti-fastsaettelse-af-garantiprovision .

Oplysninger der skal fremsendes til vurdering:
• Ansøgning om kommunegaranti
• Projektbeskrivelse
• Lånetilbud fra kreditselskab
• Vedtægterne for Reersø Dige- og pumpelag
• Seneste regnskab
• Budget for kommende år

Udgifterne/forrentningerne vil afhænge af lånetilbuddet, så det kan vi desværre ikke oplyse om. Her skal Reersø dige-og pumpelag kontakte Kommune-Kredit for nærmere oplysninger.


• Momsfritagelse i projektet
Skatterådet har afsagt en kendelse om spørgsmålet. Skat.dk: Moms - kommune - kystsikringsarbejder - bidrag fra lodsejere - tilskud til kystsikringslag
Når det er kommunen som udfører kystsikringsarbejdet fremgår det af kendelsen, at
Spørgsmål
1. Kan det bekræftes, at X kommune ikke er momspligtig i de tilfælde, hvor kommunen udfører kystsikringsarbejder og efterfølgende opkræver hel eller delvis betaling hos lodsejerne, idet der er tale om en myndighedsopgave, og X kommune derved ikke er en afgiftspligtig person?
2. Kan det bekræftes, at der ikke opstår momspligt, når X Kommune ønsker at bidrage med et årligt driftstilskud til Kystsikringslaget?
Svar
1. Ja
2. Ja
Pumpelaget er momsregistreret, derfor får de momsen igen.

• Vedtægtsændringer som følge af gennemførsel af det fælleskommunale projekt
Nyeste vedtægtsændringer skal tinglyses. De nyeste vedtægtsændringer er underskrevet af kommunen, de tilsendes pumpelaget.

• Væsentlighedsvurdering af projektet
I forbindelse med udarbejdelse af NIRAS projektoplægget blev foretaget en væsentlighedsvurdering (kommunens notat af 7. februar 2020. Vi kan godt risikere, at den skal genbesøges, fordi området udvikler sig og kravene bliver strammere.
Kalundborg Kommune genfremsender væsentlighedsvurdering til Henrik.

Konklusion fra vurderingen februar 2020:
Naturtyper og arter omfattet af EU-direktiverne for habitat- og fuglebeskyttelse ikke vil
blive påvirket negativt ved kystsikringsprojektet med hævning af Reersøvej, forudsat at
anlægsarbejdet sker i respekt for terrænet og f.eks. køreplader anvendes. Dette vil blive
reguleret som vilkår i en senere § 3-dispensation.

• Tidsplan for afgørelse vedr. projektet.
Der foreligger pt. ikke tidsplan for afgørelse, da endelig ansøgning ikke er afklaret.
Væsentligt at der afsættes i hvert fald et halvt år til sagsbehandling, da der skal gives §3-dispensationer og landzonetilladelser.


• Eventuelt

• Evt. Claus Bælum har rejst forslag om at lave et tiltag på den sydvestlige side af Reersø. Det koordineres internt i pumpelaget.
• Evt. stensætninger i vestlige side på Claus’ areal, tidligere TDC-areal. Det er TDC som har stået for at lave det efter Bodil, mener det var Skovgaardentreprenøren i Høng som blev hyret. Formålet var at forhindre vandet i at løbe baglæns ind i afvandingskanalen.

Med venlig hilsen

Jan Krause
Sagsbehandler, Konsulent

 

Budget 2023


Læs alle ...