Ring til os på: 40131688

Information fra bestyrelsen.

Hermed filerne vedr. årsrapporten, protokol og regnskabserklæring fra revisor. Desuden er budgettet for 2022 vedhæftet.

reersopumpelag.dk/media/Arsrapport_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Protokol_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/img20210615_10122784_(1).png

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Regnskabserklaering_2020.pdf

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§10 stk. 3 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges samme år.

§10 stk. 4 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 15 Partsfordelingslister. Teksten ændres til: Partsfordelingerne følger den af kommunen årlige opgørelse, som fremgår af ejendomsskattebilletten. (Det er den liste der allerede benyttes)

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 Referat: Reersø Dige- Pumpelag, GENERALFORSAMLING 28.08.2021

 

Punkt 1. Valg af dirigent.

Michael Munthe-Fog valgt

 

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Tre stemme tællere udpeget.

 

Punkt 2. Formandens beretning:

Formanden oplyste at der ikke har været problemer med digebrud osv.

Niras rapport blev oplyst, bestyrelsen har besluttet at vi ikke vil bruge rapporten, men stille den i bero, da prisen er eskaleret helt uhørt.

Landbrugernes ville ikke være med, da prisen for dem er for høj i forhold til det tab de vil  lide.

Der skal slåes på digerne.

Kommunen har endnu ikke underskrevet de tidligere vedtægtsændringer.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde

 

Mogens Christiansen: på regnskabet er påført +500.000,- til dige vedligeholdelse?ønsker beretningen sendt ud sammen med indkaldelse

NEJ: beløbet er ikke til vedligehold, men NIRAS beløb for projektet.

Per Hjejlevej: er rapporten vores, og kan vi gøre hvad vi vil med den.

NEJ: ja, rapporten er vores og vi kan anvende det vi vil.

Vedtægterne er ikke kommet retur underskrevet af kommunen.

Per Hjejlevej : spørger ikke ind til hvad vi vil med planen, nu hvor vikar stoppet samarbejde med NIRAS

NEJ: Vi har endnu ikke besluttet hvad vi vil.

Anders Jensen: kan bestyrelsen udarbejde tidsplaner for arbejdet med digerne.

NEJ: vi føler nogenlunde det samme. Men vi ved ikke hvad der sker i kommunen, men det er svært at få svar retur.

Anders Jensen: hvor længe skal vi vente?

MMF: bestyrelsen kan nedlægge Digelaget og overlevere digelaget til kommunen iflg vedtægterne.

Aase Due: bliver helt flov over at vi ikke har fået vedtægterne retur. Kan vi ikke plukke i NIRAS rapport og gå i gang med noget af arbejdet.

NEJ: vi skal lige overstå generalforsamlingen, så gør bestyrelsen det.

Flemming Rasmussen: Borgmesteren har for nylig udtalt at det bør være en offentlig opgave. Hvis folk vidste at beløbet er så højt, ville de nok trække sig.

NEJ: VI har ikke hørt om hvad en watertube koster,  men vi har en boxwall.

Borgmesteren har NEJ talt med om fordeling af omkostningen forhold til 1/3 til jord, kommune og stat.

Eva Mernø: boxwall har været anvendt 2 gange, den ene gang fungerede de, anden gang kom vandet under.

Peter Hansen: Det var ham der fik dem indført og han har set dem virke. Det der løber under, er små ting i forhold til det de holder ude.

Bent Frederiksen: i 2013 lagde kommunen en klimaplan hvor Reersø er prioriteret højt, men der er ikke sket noget.

Per : opfordrer til at indkalde til møde med kommunen. Foreslog at vi nedsætter udvalg med flere medlemmer til hjælp, da det er et stort arbejde. Støtter ideen om spunsvæg langs Reersøvej.

NEJ: det med reparation er NIRAS for det område er sandfodring.

Dennis: kommenterer at boxwall er effektive.

Per: en billigere løsning hvis kommunen vil være med. Så kunne der lægges høfter ud i stedet for langs sandfodring.

Ivan Brun: glad for at NIRAS er smidt ud. Sandfodring er ikke noget værd. En spuns er en god ide.

NEJ: der er steder vi skal reparere, og vi vil i bestyrelsen også få gjort noget ved det.

Flemming: foreslog at få penge andre steder fra ved at lave laguner.

Kim Christens: dige gennembrud kan ikke stemmes op.

Formandens beretning godkendt.

Punkt 3. Godkendelse af regnskab.

BF: regnskabet er lagt ud på hjemme siden. BF havde nogle enkelte eksemplarer også af budgettet.

Regnskabet er fra 2020 indtægterne var en smule mindre end budgetteret. En enkelt lodsejer havde betalt for meget, og han har fået pengene tilbage.

Anders Jensen: undrer sig over at vi har betalt NIRAS af vedligehold, har vi ikke betalt løbende.? Skulle vi ikke hellere have brugt dem på vedligehold.

Flemming : foreslår at man opretter en speciel konto, hvis vi indgår aftaler i fremtiden.

Per: Har vi et samlet oversigt over udgift til NIRAS.

NEJ: nej vi har den ikke, men det har ikke koster over 1 mio.

Regnskabet godkendt .

BF: Budget 2022, blev gennemgået. Beløbene er ikke hævet siden 2016, så vi foreslår en forhøjelse på 5% indtil vi når en beholdning på 1.500.000,-

Budget godkendt.

Anders Jensen: Foreslog at forbedre hjemmesiden.Der burde sættes flere penge af til dette. Bestyrelsen kan gøre det.

Flemming : nævnte at vi sidste år hævede beløbet til kasserer.

NEJ: det var fordi vi regnede med at outsource kasserer opgaven.

MMF: opfordrer til næste år at tage beløbet med i budget.

Punkt 4. Forslag (vedtægtsændringer)

NEJ: forklarede hvorfor vi ønskede ændringen, ved valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

Godkendt.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Per: foreslår at man udvider  til 5 personer og vælger formanden direkte.

NEJ: hvis vi vælger direkte på generalforsamlingen, vil det afgøre hvem der skal være formand.

BF:  der er en anden grund som det er nu, kan formanden overule ved 2-2 afgørelse.

Forslaget godkendt.

Partsfordelingsliste ændres til at vi følger ejendomsskattebilletten.

Flemming: gjorde indsigelse imod ændring af partsfordelingen.

MMF: forklarede at det ikke er bestyrelsen, men kommunalbestyrelsen som styrer partsfordelingen.

Godkendt.

Punkt. 5 valg.

Frank Due er valgt. Henrik er valgt. Bent Frederiksen fratræder.

Punkt 6. Evtuelt

Ivan Brun: Spurgte ind til at der var mange som ikke var med på hjemmesiden så de var ikke klar over at der var generalforsamling.

Dette gav anledning til en del debat.

Forslag om at tage kontakt til kommunen, for at sende eboks til medlemmerne ang. Indkaldelse, samt at bruge Reersø siden, for at oplyse Om vores virke, indkaldelse osv.

Claus Bælum takkede bestyrelsen og kom med  oplysning om at afgive noget jord, som kunne overgå til det  jord vi skal indrage andet sted, samtidig kunne han udføre dige arbejde u/b. Dette blot for at bestyrelsen tog det med i deres overvejelser.

 

 Formanden afsluttede med at takke Michael for at tage jobbet, ligesom han takkede bestyrelsen for arbejdet og bød Frank velkommen som fuldgyldigt medlem, samtidig takkede han Bent Frederiksen for det arbejde han havde udført i bestyrelsen.

 

Således opfattet.

Frank Due

Underskrift : dirigent Michael Munthe-Fog ……………………………………………………………….   Dato………………..

GENERALFORSAMLING 2021
Læs mere
Information fra bestyrelsen 2021

 Information fra Bestyrelsen april 2021

Læs mere
Information fra bestyrelsen

 Til orientering Kalundborg kommunes sagfremstilling af kystbeskyttelsesprojekt under nyheder.

Læs mere
Referat af generalforsamling 2020

Referatet af generalformsalingen 2020 er nu tilgængelig.

reersopumpelag.dk/media/Referart_af_generalforsamling_2020.pdf

 

Læs mere
Generalforsamling

Reersø Pumpelag indkalder hermed til den årlige GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 19. september 2020, kl. 10.00 på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2020 medbringes.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget 2021

6. Valg

    6.1. Valg af 2 repræsentanter for landbruget

    6.2. Valg af 1 suppleant for sommerhusbeboerne

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. september 2020 på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 

Information fra bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Læs mere
Referat af generalforsamling 2019
Læs mere
Godkendt regnskab 2018

 Hermed en kopi af det godkendte regnskab for 2018.

Læs mere
Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har nu konstitueret sig med følgende resultat:

Formand Niels Erik Jensen

Kasser Peter Hansen

Sekretær Mikael Ballhausen

Menigt medlem Kim Christens

Suppleanter Henrik Nielsen og Bent Frederiksen.

 

Pbv.

Mikael Ballhausen

 

Læs mere
Generalforsamling

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling:

 

Reersø Pumpelag årlige GENERALFORSAMLING

Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 på Reersø Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

·         Vedtægterne er blevet opdateret og fremlægges til godkendelse

5. Vedtagelse af budget 2020

6. Valg:                

6. 1 Valg af 2 repræsentanter for sommerhusbeboerne

6. 2 Valg af 1 suppleant for landbruget

7. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. april på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 

 

 

Læs mere
Referat og regnskab for 2017.

Referat og regnskab for 2017.

 

Læs mere
Konstituering af bestyrelsen

 Nu har bestyrelsen konstitueret sig. 

Læs mere
Status på kystsikringsprojektet

Kære alle,

Godt nytår til alle. 

Hermed referatet fra mødet vedrørende de manglende samtykkeerklæring.

reersopumpelag.dk/media/Referat_af_mode_om_samtykkeerklaeringer.pdf

 

Læs mere
Referat af generalforsamling afholdt 22. april 2017

Referat af generalforsamling afholdt 22. april 2017

reersopumpelag.dk/media/ReersoPumpelag_Referat_Generalforsamling_22-04-2017.pdf

Læs mere
Godkendt regnskab 2016

Godkendt regnskab 2016.

reersopumpelag.dk/media/ReersoPumpelag_Arsregnskabsrapport_2016.pdf

Læs mere
Bilag til kystsikrings rapporten

reersopumpelag.dk/media/C3_300.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_301-1_ny_version.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_310.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_311.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_315.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_400.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_401.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_402.pdf

Ny kystsikringsrapport

Hermed den rapport der er sendt til kystdirektoratet februar 2017.

reersopumpelag.dk/media/Forslag_til_forstaerkning_af_diger_feb_2017.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2017
Læs mere
Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2015

Læs mere
Referat fra generalforsamling 2016

Du kan læse referatet fra generalforsamling 2016 her

Læs mere
Opgradering af pumpeinstallation

Tryk her for at download eller læse

Læs mere
Referat fra generalforsamling 2015

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen 2015 her

Årsregnskab 2014
 
Referat fra generalforsamling 2013

Du kan lære referatet fra generalforsamlingen 2013 her.

GENERALFORSAMLING 2021

Læs alle ...