Hero billede

Nyheder

INVITATION:

På generalforsamlingen i Reersø Pumpelag i august blev der fra flere af deltagerne efterlyst information om det såkaldte NIRAS projekt, hvor der skal udvides og forhøjes på de bestående diger. Opgaven for NIRAS har været "Beskyttelse af Reersø i 2050 imod en 100 års storm".

Så hermed inviteres alle interesserede til møde på Reersø Kro lørdag d. 5. november 2022, kl. 14.00. Tilmelding vil være nødvendig af hensyn til kroen, så vi får det rigtige lokale og samtidig kan vi være vært for en kop kaffe. Tilmelding til Frank Due på mail: Frank@s-mart.dk - senest onsdag d. 2. november 2022.

Dagsorden vil være

 1. Gennemgang af projektet v/Henrik Steinecke (Kyst- Havneviden), vores rådgiver på projektet.
 2. Generel oversigt over økonomien i projektet.
 3. Spørgsmål, her vil vi svare på hvad som helst ud fra nuværende viden

Venlig hilsen

Frank Due, Formand Reersø Pumpelag

 

 

Link til de reviderede underskrevne vedtægter

reersopumpelag.dk/media/Vedtaegter_for_Reerso_Pumpelag_underskrevet.pdf

 

Projektbeskrivelse kystbeskyttelse Reersø 10.05.22

reersopumpelag.dk/media/Projektbeskrivelse%20kystbeskyttelse%20Reerso%2010_05_22(1).pdf

Indkaldelse til generalforsamling i Reersø Pumpelag, 20. august 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro

Indsendt af Reersø den
Nyheder »

Reersø Pumpelag indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 20. august 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2022 medbringes. Dette gælder også for fuldmagter.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af regnskab.
 5. Godkendelse af budget.
 6. Indkomne forslag.

A.   Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årets generalforsamling 2022 at: Landbrugerne i fremtiden betaler det nuværende beløb, kr. 36,75 pr. partsdel. Beløbet fastfryses på dette beløb.

Sommerhus og fastboende partsdel forhøjes til: kr. 60,00 pr. parts del. Forhøjelsen sker i forbindelse med vi skal til at gennemføre forstærkning af digerne, så de vil kunne modstå en 100 års hændelse som beskrevet i projektet fra Niras. Partsdelsbeløbene nedsættes igen, når projektet er gennemført og betalt.

B.   Forslag fra medlem: Det vedtagne loft på kr. 1.500.000 skal fjernes således at det er muligt at spare mere op - også set i lyset af bestyrelsens forslag om forhøjelsen af sommerhus og fastboendes partsdele forhøjes.

 

C.   Det foreslås endvidere at alle partsdele reguleres efter forbrugerprisindekset. Så vil Pumpelagets indtægter afspejle den almindelige prisudvikling, både op og ned.

 

D.     Claus Bælum Forslag til ny tekst for Vedtægternes §8 stk. 2.

Nuværende tekst:Indvarslingen sker på Pumpelagets hjemmeside samt ved e-mail til de medlemmer, som måtte ønske dette.

Forslag til Ny tekst:Indvarslingen sker på Pumpelagets hjemmeside. Medlemmer der har ønsket dette kan ligeledes modtage indkaldelsen på mail. Modtagelse på mail er ikke en gyldighedsgrund for afviklingen af generalforsamlingen, men blot en ekstra service fra laget.

Motivation:Vi var mange der oplevede den netop afholdte generalforsamling. Mails kan forsvinde. Mails kan ryge i Spam-filter – og det er et problem i forhold til GDPR regler at opbevare medlemmernes mail. Vi skal ikke havne i en situation igen, hvor GF må gå om. Skulle der ske det uheldige at alle medlemmernes mail forsvandt som følge af et hacker-angreb vil man i realiteten aldrig igen kunne lovligt indkalde til GF, idet man ikke ved hvem der har ytret ønske om at modtage mail. Alle fremtidige GF vil herefter skulle afholdes med risiko for at én mødte op og meddelte, at man ikke har modtaget mail til trods for at man har ytret ønske herom. Lad os få en løsning, som er serviceminded, hvor mail udsendes….men ikke er et krav for afviklingen.

                     E. Forslag fra medlem: Vedtægtsændring: § 9 Beslutninger på generalforsamlingen.

3. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Medlemmer har dog ret til at afgive stemme ved eb med skriftlig fuldmagt hertil bemyndiget person, som skal være medlem af laget.

F. Forslag fra medlem: Bestyrelsen gennemgår og fremlægger vedtægter til generalforsamlingen 2023.

 1. Valg:

A.   Valg af 2 repræsentanter og en suppleant for landbrugere,

Kim Christens, villig til genvalg

Henrik Nielsen, rykker op som medlem.

Christian Munte-Fog stiller op som suppleant.

B.   Supleringsvalg for sommerhus/fastboende, 1 repræsentant samt en 1 suppleant for sommerhusejerne.

Bestyrelsen foreslår Kim Skriver, samt Rune Hvidberg

Desuden stiller Anders Weber-Jensen op som kandidat.

 

 1. Valg af formand for Dige-/ Pumpelaget fra en af de valgte bestyrelses medlemmer.
 2. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 12. august 2022 på følgende e-mail: nej@neservice.dk.

 

 

Sidst ændret: kl. 8:04 AM

Tilbage

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, og for at analysere traffik. Læs mere