Generalforsamling 2022

Referat: Reersø Dige- Pumpelag

Indholdsfortegnelse

1.RReersø Pumpelags ordinære generalforsamling lørdag d. 30. april 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro.
Val Valg af dirigent.
Der blev spurgt til den om foreslåede dirigent havde styr på det juridiske, hvilket Michael Munte-Fog bekræftede.
Derefter blev han valgt
MMF konstaterede at der var indkaldt rettidigt .
MMF gennemgik dagsordenen.
Anders Weber Jensen. Henviste til paragraf 8 stk 2. Sker ved nyhedsbrev, samt e-mail. Nyhedsbrevet er ikke blevet udsendt pr mail siden 2021.
Dirigenten konstaterede at generalforsamling ikke var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, da der ikke var indkaldt til generalforsamling via e-mail, jvf vedtægterne. Generalforsamlingen blev derfor ikke gennemført. Der indkaldes til ny generalforsamling.
NEJ sagde at man skulle indvarsle som beskrevet med e-mail.
Flemming kommenterede at vores matrikel liste ikke var korrekt.
Der blev diskuteret om systemet fungerede mht nyhedsbrevet.
Frank Due oplyste om bestyrelsens arbejde med at kontakte medlemmerne, samt information om antal af parter.
Flemming hævdede at Peter Hansen ikke betaler til dige pumpelaget og derfor ikke er lovligt i bestyrelsen.
Peter Hansen gav en gennemgang af sit engagement i bestyrelsen, og forlod derefter salen.
Erik Skriver, sagde det her var et fantastisk sted og han ville godt stille sig som kandidat.til bestyrelsen,
Anders Weber Jensen meldte sig også som kandidat.
Herefter blev generalforsamlingen aflyst.
2.       Formandens beretning.
 
3.       Godkendelse af regnskab.
 
4.       Godkendelse af budget.
 
5.       Indkomne forslag.
A.       Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årets generalforsamling 2022 at: Landbrugerne i fremtiden betaler det nuværende beløb, kr. 36,75 pr. partsdel. Beløbet fastfryses på dette beløb. Sommerhus og fastboende partsdel forhøjes til: kr. 60,00 pr. parts del. Forhøjelsen sker i forbindelse med vi skal til at gennemføre forstærkning af digerne, så de vil kunne modstå en 100 års hændelse som beskrevet i projektet fra Niras. Partsdelsbeløbene nedsættes igen, når projektet er gennemført og betalt.
 
B.       Forslag fra medlem: Det vedtagne loft på kr. 1.500.000 skal fjernes således at det er muligt at spare mere op – også set i lyset af bestyrelsens forslag om forhøjelsen af sommerhus og fastboendes partsdele forhøjes.
 
C.       Det foreslås endvidere at alle partsdele reguleres efter forbrugerprisindekset. Så vil Pumpelagets indtægter afspejle den almindelige prisudvikling, både op og ned.
 
6.       Valg: Valg af 2 repræsentanter og en suppleant for landbrugere samt en 1 suppleant for sommerhusejerne.
 
7.       Valg af formand for Pumpelaget.
8.       Eventuelt 

Reersø Pumpelags ordinære generalforsamling lørdag d. 20. august 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.  Michael Munte-Fog ( M M-F) blev valgt.
 2. Valg af 3 stemmetællere Bent Frederiksen, Lise Anhøj, Per Lindgren blev valgt
 3. Formandens beretning. Blev efter oplæsning godkendt uden kommentarer.
 4. Godkendelse af regnskab.På spørgsmålet om ikke regnskabet blev forelagt i papir svarede formanden Niels Erik Jensen (NEJ) regnskabet kan ses på hjemmesiden.

Kassebeholdning 1.300.000,-

M M-F oplæste revisors konklusion i årsrapporten

Mogens Christiansen spurgte om differensen i forhold til indbetalingen. Der blev svaret at det var momsen.                                                                               

NEJ gennemgik budget, forklarede at der var budgetteret med de  betalinger som fremgår af bestyrelsens forslag, men bliver forslaget nedstemt, vil budgettet ligne det det  plejer at være.                              

:Maibrit Waiergang, spurgt til om vi havde haft forespurgt andre som kunne stå for bogføringen. Det havde bestyrelsen ikke, men bestyrelsen havde besluttet at lade Bent Frederiksen stå for opgaven.                                                        

På spørgsmål om udgift til kasserer. Flemming Rasmusse oplyste at vi havde besluttet på en tidligere generalforsamling, at der kunne bruges op til 27.000,- . Desuden kommenterede han at kasserer jobbet tidligere lå i bestyrelsen. Det vi har nu er en forretningsfører. Desuden bad han bestyrelsen sikre at man ikke risikerer at der bliver snydt og undersøge fuldmagtsforhold.

 1. Godkendelse af budget. Punktet flyttes til efter indkomne forslag.                                                                                      

Budgettet er godkendt ved håndsoprækning.

:Ole Madsen, Granvej 1 hvis vi beslutter at vedtage budgettet, er det underligt at vedtage det nu, da afstemning om betaling til parter, kommer senere.

Erik Skriver, hvis man godkender budgettet, kan man ikke nedstemte forslag til betaling  til parter senere.

M M-F besluttede at budgettet bliver taget efter forslag A og B.

 1. Indkomne forslag.
 2. Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årets generalforsamling 2022 at: Landbrugerne i fremtiden betaler det nuværende beløb, kr. 36,75 pr. partsdel. Beløbet fastfryses på dette beløb.

Sommerhus og fastboende partsdel forhøjes til: kr. 60,00 pr. parts del. Forhøjelsen sker i forbindelse med vi skal til at gennemføre forstærkning af digerne, så de vil kunne modstå en 100 års hændelse som beskrevet i projektet fra Niras. Partsdelsbeløbene nedsættes igen, når projektet er gennemført og betalt.

Erik Skriver, har læst om de differentierede bidrag. Og henviste til vedtægterne som ikke gav den mulighed, samtidig oplæste han en dom som han mente kunne sammenlignes med vores situation.

Flemming Rasmussen stillede spørgsmål til hvor mange der var bekendt med  anlægsprojektet og hvad det kostede. Mente Kalundborg kommune slap billigt ved at at sige ja uden det kommer til at koste dem noget. Han mente at alle på øen skulle betale til det.

Birgitte Wulff. Kan ikke se at der skal være en differentieret betaling.

Anders Weber-Jensen, man skal handle i pumpelagets interesse , hvorfor han mener vi skal arbejde for hele Reersø

Erik Skriver, at han er uforstående over at der er fraktioner i pumpelaget. Han havde hørt at landbrugerne havde haft et møde.

Claus Bælum,  svarede at det var rettidigt omhu at landmændene havde haft møde. på baggrund af en undersøgelse af hvad det koster hvis landbrugsarealerne bliver oversvømmet.  En oversvømmelse  af landbrugsarealerne vil koste 40.000,- kr i udgift. Han alene betalte 86.000,- kr. om året  i bidrag.

Der er forsamlingsfrihed og sommerhus og fastboende kunne også holde møde hvis de ønskede det.

 Mente ikke at den dom som Erik Skriver læste op kunne anvendes – udgangspunkt og forudsætninger er ikke ens.

Henrik Blok Andersen, foreslår at vi laver en anden fordeling på det nye projekt. Kommunen skal være ind over. Hvor længe skal vi ændre betalingen uden at ændre stemmeretten.

Claus Bælum , ønskede at pointere at de også betalte til somerhusejerne.

NEJ, oplyste at det afholdte møde med landbrugerne ikke var på hans eller bestyrelsens foranledning.

Nille fra Nordstrandsvej, ønskede forklaring hvorfor vi stiller dette forslag.

NEJ, forklarede at det var et forslag bestyrelsen havde besluttet

Mogens Christiansen, havde sommerhus dengang diget blev bygget. Dengang fandt man at det var en fornuftig fordeling af anparter.

NEJ, mente vi skulle se det som en forsikring.

Henrik, Hejre vej, hvis vi stemmer dette ned, får vi ikke digeprojektet gennemført.

Erik Skriver,mente ikke at der kunne gives stemmer til mere end en ejendom. jvf. vedtægterne.

Henrik Blok Andersen, sagde at det var korrekt at bestyrelsen havde udleveret stemmer pr matrikel, men at vedtægterne er upræcise.

Maibritt Waiergang,  vil godt have noteret i referatet sin indsigelse imod at give stemmer til personer med mere end en ejendom jvf paragraf  4 og 8 i vedtægterne.

Erling Moesby, ønsker at vi lukker diskussionen nu. Bestyrelsen har givet et beslutningsforslag

Forslaget blev vedtaget med :

For. 116                      imod 100                    blank 1             ugyldig 1

 1.  Forslag fra medlem: Det vedtagne loft på kr. 1.500.000 skal fjernes således at det er muligt at spare mere op – også set i lyset af bestyrelsens forslag om forhøjelsen af sommerhus og fastboendes partsdele forhøjes.

Maibritt Waiergang spurgte hvor der står et beløb på 1.500.000,-

Bent Frederiksen,oplyste at det var besluttet på en tidligere generalforsamling. Han havde stillet forslaget, da vi i 2013 brugte en mio på en nat. Sker der to hændelser, har vi ikke pengene, men vi skal  også spare op til projektet.

Forslaget blev vedtaget. Med håndsoprækning.

 1. Det foreslås endvidere at alle partsdele reguleres efter forbrugerprisindekset. Så vil Pumpelagets indtægter afspejle den almindelige prisudvikling, både op og ned.

Forslaget trukket tilbage af forslagsstiller.

 1. Claus Bælum Forslag til ny tekst for Vedtægternes §8 stk. 2.

Nuværende tekst:Indvarslingen sker på Pumpelagets hjemmeside samt ved e-mail til de medlemmer, som måtte ønske dette.

Forslag til Ny tekst:Indvarslingen sker på Pumpelagets hjemmeside. Medlemmer der har ønsket dette kan ligeledes modtage indkaldelsen på mail. Modtagelse på mail er ikke en gyldighedsgrund for afviklingen af generalforsamlingen, men blot en ekstra service fra laget.

 

Erik Skriver, forstod  forslaget, men mente at det ved denne generalforsamling havde virket.

Claus Bælum, mente ikke at man skulle opleve det igen, at en generalforsamling blev kendt ulovlig på grund at en mail.

Forslaget blev godkendt med

Ja 173                         Nej 35           ugyldige 1               blank 2

 1. Forslag fra medlem: Vedtægtsændring: § 9 Beslutninger på      generalforsamlingen.

Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Medlemmer har dog ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt hertil bemyndiget person, som skal være medlem af laget.

Anders Weber-Jensen ville påpege at han anså denne forening som demokratisk. Han mener at en fuldmagt bør kunne medtages, uanset antal.

NEJ, mener ikke at forslaget er demokratisk.

Anders Weber-Jensen mener at landbruget har for meget magt i forhold til betaling.

Per Lindgren, mener det er uheldigt at landbruget kan gå ind og overrule, han mener vi skal stemme for forslaget.

Forslaget faldt  med 86 ja stemmer, 118 nej,  ugyldige 1      blank 1

 1. Forslag fra medlem: Bestyrelsen gennemgår og fremlægger vedtægter til        generalforsamlingen 2023.

Anders Weber-Jensen det taler for sig selv, der er mange fortolknings muligheder.

Frank Jørgensen Due ønsker at nedsætte et udvalg til skrivning at nye vedtægter hvilket han vil medtage, hvis han bliver ny formand. Mente derfor at evt gennemgang og afstemning af nye vedtægter vil blive en del af en generalforsamling. Forslagsstiller var tilfreds og sagde at det var en henstilling til bestyrelsen.

 1.  Valg:
 2. Valg af 2 repræsentanter og en suppleant for landbrugere,

Kim Christens, villig til genvalg

Henrik Nielsen, rykker op som medlem.

Christian Munte-Fog stiller op som suppleant.

De blev alle godkendt.

 1. Supleringsvalg for sommerhus/fastboende, 1 repræsentant samt en 1 suppleant for sommerhusejerne.

Bestyrelsen foreslår Erik Skriver, samt Rune Hvidberg

Desuden stiller Anders Weber-Jensen op som kandidat.

Anders Weber-Jensen, præsenterede sig og nævnte de punkter, som han ville arbejde for.

Erik Skriver, han havde meldt sig på sidste generalforsamling.  Han trækker sig men er  villig til at stille op som suppleant .

Herefter blev Anders Weber Jensen valgt til bestyrelsen.

Valg  af suppleant

Rune  Hvidbjerg præsenterede sig og nævnte at han kun ville være suppleant

Rune blev valgt med 122 stemmer

Erik Skriver fik 86 stemmer

Ugyldig 1

 1. Valg af formand for Dige-/ Pumpelaget fra en af de valgte bestyrelses medlemmer.

Frank Jørgensen Due blev valgt med akklamtion.

 1. Eventuelt

Intet .

 Således opfattet, Frank Jørgensen Due

Michael Munte-Fog, Dirigent

Klik her, for at åbne PDF: Sag fra Erik Skriver