Bestyrelsesmøde referat 2023

Herunder finder du de seneste bestyrelsesreferater.

Indholdsfortegnelse

Referat bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag 24 januar 2023

1.    Diverse orientering ved Frank
I.    Bølgebrydere genopretning
Kæmpe har genopbygget de vestlige bølgebrydere, Frank synes vi skal genopbygge de østlige ved Nordstranden i år.
II.    Erhvervs MitID
Forslag fra Bent og revisor, bestyrelsen ser ikke noget behov fro dette. Frank gør det hvis det er nødvendigt
III.    Skift af revisor
Bent har skiftet til Beierholm, ikke 5.000,- men 12.000,- PWC krævede 18.000,-
Bestyrelsen foreslår evt at ændre vedtægter- for at kunne anvende en ”almindelige” reivisor
IV.    Ny hjemmeside
Brandsome har udviklet en ny side, men vi skal lige finde ud af hvad vi gør med mailchimp. Da det ikke er lykkedes at åbne den på den ”gamle” ellers må vi oprette en ny Mailchimp og når den nye hjemmeside startes op ved Generalforsamligen den 6. maj må medlemmerne så melde sig til nyhedsbrev igen.
V.    Rep af vej ved pumpehuset
Som alle nok har bemærket, så blev vejen gravet op pga min henvendelse på “giv et praj” heldigvis var det ikke problemer med vores underliggende rør.så udgiften er kommunens
Henrik har haft fat i firmaet for at samle sten op i grøften, efter deres oprydning.

2.    Tilbud fra Henrik Steinecke på opdatering af vedtægter.
 
Henrik har udarbejdet et sæt vedtægter der både omhandler forhold, i forhold til vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven som han kan tage udgangspunkt i, hvilket gør opgaven lidt mindre omfangsrig.
 
Pt ser han opgaven som følgende:
 
•    Grundig gennemlæsning af vores nuværende vedtægter. (3 timer)
•    Vurdering af ny opbygning ud fra sit tidligere arbejde med vedtægter (5 timer)
•    Udarbejdelse af konkret forslag til nye vedtægter med bilag (25 timer)

 
Hans overslag vil ligge omkring 41.000 kr eksl moms på opgaven, men fakturere naturligvis kun for udførte timer (950 kr pr. time).
Bestyrelsen synes det er mange penge, så Christian og Anders vil nu sætte sig for at gennemlæse og komme med  oplæg på næste møde til ændringer (25 marts)

3.    Status på økonomi på det arbejde som Frank satte i gang.
105.850,- den ekstra oprensning fra pumpehuset. GSC, dette er ikke gjort siden etableringen 1972.
73.602 den almindelige oprensning og slåning. GSC
45.820,- Kæmpe , slåning samt udbedring af bølgebrydere

4.    Referat lagt på hjemmesiden uden at bestyrelsesmedlemmerne var enige, alle havde kommentar
Dette er en fejl, og vl blive taget ad notum.

5.    Info på pumpehus samt eventuelt fremtidsplaner
Der bliver indhentet tilbud på nye tavler samt frekvensomformere fra JK, alt efter pris vil bestyrelsen sætte arbejdet i gang.

6.    Økonomi
1.216.721,55 på vores konto

7.    Rundtur på kanalerne for bestyrelsen,
aftalt dato 25 marts kl 10 ved Pumpehuset, før bestyrelsesmøde

8.    Generalforsamling

I.    Ordstyrer
MIchael Munte-Fog ønsker ikke at stille sig til rådighed, så vi skal finde en anden.evt Thomas Petersen og  Henrik fra Hjejlevej kontaktes

II.    Vedtægter
Anders og Christian kommer med oplæg

III.    Partsbidrag
Vi afventer stadig kommunens juristers svar. Så vi kan ikke beslutte om vi vil lade sommehus/fastboende stige, uden landbrugerne stiger.

IV.    Valg
I år Sommerhuse/fastboende, Anders blev valgt sidste år, som supplerings valg, så han er på valg igen. Frank overvejer

V.    Projekt
Vi fået besked fra Kystdirektoratet. Desværre er der åbenbart rigtig mange, der har søgt puljemidler, modsat hvad vores rådgiver  blev orienteret om, hvilket resulterede i et afslag i Reersø projektet. Vi vil naturligvis spørge ind til hvad begrundelsen i forhold ”til lille risikoreduktion i forhold til sikringkote” dækker over og om vi ved at lave større risikoreducerende tiltag dvs højere kote, vil kunne søge puljeansøgningen næste år.
I vores gennengang på borgemøde var også et senariebudget uden puljemidler !! Vilv i evt. gå videre med projektet uden puljemidler.

Afslag om tilsagn om tilskud, Reersø, Kalundborg Kommune
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud til projektet i på Reersø, Kalundborg Kommune.
Kyst-havneviden har d. 29. september 2022 på vegne af Kalundborg Kommune søgt om tilskud til projektet ”Ansøgning om tilskud til Kommunalt fællesprojekt vedr. oversvømmelsesbeskyttelse af på Reersø (Reersø pumpe og digelag)” fra kystbeskyttelsespuljen, jf. Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse af d. 2. juni 2021. Der er på finansloven afsat i alt 150 mio. kr. i 2022.
Kystdirektoratet har i 2022 modtaget ansøgninger til puljen med samlede anlægsomkostninger, som er ansøgningsberettiget, på i alt 857 mio. kr. (ekskl. moms), heraf udgør projektet fra Kalundborg Kommune 16.898.000 kr., når beløb, der ikke er støtteberettiget, er fratrukket.
Kystdirektoratet har gennemgået ansøgningsmaterialet, og det ansøgte projekt opfylder kriterierne opstillet for tildeling af tilskud fra puljen i henhold til § 1, stk. 1, nr. 4, jf. § 8.

Begrundelse for afgørelsen
Der søges om tilskud til oversvømmelsesbeskyttelse af bebyggelse (primært sommerhusområde) og landbrugsjord på syv delstrækninger på en stor del af Reersø. Projektet er primært en beskyttelse mod oversvømmelse. Der indgår dog også erosionsbeskyttelse, der skal sikre oversvømmelsesbeskyttelsen på sigt. Som metode er benyttet tilbagetrækning af dige kombineret med ral og sandfodring, ny højvandsmur, forstærkning af stenkastning, nye diger inde i land, hævninger af eksisterende veje.
Det følger af bekendtgørelsens § 10, stk. 1, at hvis den bevillingsmæssigt afsatte ramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, foretager Kystdirektoratet en prioritering af ansøgningerne. Ansøgningerne er prioriteret efter den overordnede målsætning af bekendtgørelsen og de kriterier, som er anført i bekendtgørelsen, herunder risikoområde jf. oversvømmelsesloven, geografisk placering, helhedsorienteret løsning og tidshorisont for implementering. Da der samlet er søgt om flere midler,
end der indgår i den samlede pulje, kan ansøgningen fra Kalundborg Kommune ikke imødekommes.
Begrundelsen for, at projektet ikke opnår tilskud er, at risikoreduktionen er lille ift. sammenlignelige projekter pga. en lav sikringskote. Det ansøgte projekt er sammenholdt med andre projekter, der ligger uden for risikoområde jf. oversvømmelsesloven.
Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Med venlig hilsen
Kristian Hansted Områdechef, Vejledning -Klima og Kystbeskyttelse
Bestyrelsen diskuterede hvad vi gør nu, og umiddelbart, gør vi ikke noget yderligere, før generalforsamlingen, hvor vi så kan diskutere fremtiden. Vi talte om forskellige scenarier.
f.eks kunne vi sætte partsbidraget op og få polstret kassen, hvis vi satte prisen for sommerhuse/fastobende op til 100,- ville vi kunne spare ca 1. mio op pr år, og i 2030 begynde ansøgningsprocessen igen, så ville vi når tilladelse blev givet have 10. mio  og dermed være godt forberedt.
Vi kunne også vælge at ansøge igen til oktober, og hvis vi får bevilget genoverveje, hvad vi vil.
Vi kunne også etape udføre opgaven, som vi tidligere har tænkt på. Kommunen tager vejen som var vores første prioritet, derefter kunne vi starte op med det nord vestlige dige.
Men det vil vi lade generalforsamlingen overveje og beslutte.

9.    Evt.
Referatgodkendelse som fast første punkt på vvores dagsorden


Således opfattet
Frank Due

 

Tryk her for at download af bestyrelsesreferat 2023