Bestyrelsesmøde referat 2022

Herunder finder du de seneste bestyrelsesreferater.

Indholdsfortegnelse

Dagsorden for Best.møde 8. december 2022 kl 19:00

Deltagere: Henrik Nielsen, Kim Christens, Anders Weber-Jensen, Christian Munte-Fog, Frank Due. Rune er syg og har meldt afbud.

Diverse orientering

Aftale om afregning med Henrik Nielsen for arbejdet i pumpehuset er overleveret til Mikkel Lerbech Jeppesen. Iflg. Kim Christens, skal han sende regning til Bent (kasserer).

Kim C samt Frank havde fundet ud af at vi kan kræve “ledningsejere” til at betale bidrag, hvilket vil sige Forsyningen, telefon, fiber, osv. Frank har kontaktet Krause ang. dette og har fået svaret endte må vi huske når/hvis projektet gennemføres.

Krause har informeret om at der er et kystbeskyttelses netværk. I den forbindelse har han været til møde og inviterer os til at tage kontakt til EnøDige laug, formand Kurt Eriksen Mail: kuerik.mail.dk

Enø Digelag Kystsikring (xn—endigelaug-1cb.dk).

Frank har talt med en formand for Guldborg digelag. Han ville høre om vores boxwall, og Frank fortalte at vi ikke havde fået det prøvet 100%, men at de måske kunne købe vores, når vejen er hævet. Henrik var skeptisk, så det aftaltes at tage emnet op, når vejen var hævet.

Formand, Henrik Sander Ejerforeningen Slotsbryggen 1. Tlf: 2010 2344

 1. Projektet.
 1. Puljeansøgning.

Der er desværre ikke nogen afgørelse, Rådgiver har haft kontakt til dem og fået oplyst at det først bliver omkring nytår.

 1. Vejen

Jeg har ikke fået nærmere angivet hvornår det vil blive udført, men formentlig først, når resten af projektet kan gennemføres, formentlig i 2024

 1. Vedtægter Kystbeskyttelsesloven/Vandløbsloven

Vi skal have skrevet Kystbeskyttelsesloven ind i vedtægterne. Kommunen mener ikke vi skal lave to foreninger, Pumpelag og Digelag

 1. Sandfodring

Kim C havde nærlæst projektet og konstateret at der er foreskrevet en meget stor mængde sand årligt, og i den forbindelse har han spurgt vores rådgiver som har svaret:

“ Kære Kim m. fl. 

Skal her kort prøve på at svare på spørgsmålet vedr. sandfodring og ralfodring. Ral og sandfodring er nødvendig for at oprethold sikkerheden af de ny konstruktioner både på strækning 1-2 og 3. Det fremgår af Niras erosionsanalyse at der en væsentlig tilbagerykning på strækninger 1-3 jf. foto. Hvis man ikke fodre med sand og ral konstruktionerne på sigt blive undermineret med potentielt store omkostninger til følge. Niras har regnet med en start fodring på 2000 m3 på strækning 1-2 og jeg vil ud fra udregninger anbefale en start fodring på 1900 m3 på strækning 3. Sandet/rallet der stammer fra søterritoriet bliver kørt til område og lagt ud med gravko og evt. dumper.  Sandfodringen på strækning 1-2 er med i budgettet med 600.000 kr dvs 300 kr pr m3 sand ral kørt ud på stranden. Sandfodringen på strækning 3 (570.000 kr ved 300 kr pr m3) er ikke med i budgettet, men udover gns af 3 tilbud fra entreprenøre og Niras overslag har vi samlet lagt en buffer på. ca. 3.4 mio. kr. Hvor meget man skal vedligehold med i forhold til fodring vil afhænge af den konkret erosion, men en årlig udgift på omkring 800.000 til en 1 mio kr. ud fra den historiske erosion må man pt ligge ind i budgettet, men den konkret fodringsmængde vil afhænge af  opmålinger efter etableringen af projektet er foretaget. 

Håber jeg har givet et fyldestgørende svar ellers må du meget gerne skrive igen.

Dette drøftede vi, og der var enighed om at det skulle tages op i forbindelse med en evt vedtagelse af projektet. Idet en udgift på 800.000,-til 1. Million årligt jo fuldstændig ødelægger det regnskab som Rune har udarbejdet.

Derfor skal der arbejdes på at spørge yderligere ind til dette, da vi ikke kan starte projektet op, hvis denne udgift er reel.

På Infomødet havde Frank og Henrik Steinecke en snak med Steen Bang Larsen om påvirkningen af hans arealer øst for Reersøvej/Strandvejen, hvis den bliver hævet. Henrik S har svaret ham og fremsendt Niras beskrivelse af påvirkningen, samt tilbudt ham at skrive eller ringe hvis han har yderligere spørgsmål .

 1. Kommunalbestyrelsen godkendelse af vedtægtsændring

Vedtægterne er ikke godkendt i kommunalbestyrelsen, men er på Teknik & Miljø udvalget her i december. Så må vi se hvad de indstiller. Hvis de accepterer kan det komme i Kommunalbestyrelsen i januar.

Iflg mail fra Mikkel Lerbech Jeppesen skulle spørgsmålet være på dagsordenen den 1. December på Teknik- & Miljeudvalgets møde. Frank følger op og søger på hvad de svarer.

 1. kommunalbestyrelsen godkendelse af ny bidragsfordeling/klagesag

Den er stadig ikke afklaret, kommunens jurister arbejder stadig på sagen. Jeg har fremskaffet stiftelsepapirer fra 1968 samt vedtægter fra 1990, hvor de undersøger om der har været ændret i bidragsfordelingen. Der er pt ikke nogen tidstermin for afklaring.

 1. Vedligehold af digerne, samt bølgebryderne

Niels Kæmpe har fået slået på digerne. Umiddelbart ikke de store problemer med dyrehuller.

Diget ved Hjejlevej er genopbygget og det vestligste ved Peter Hansen har fået en del nye sten, men de er ikke lagt på plads, og de gamle er endnu ikke blevet løftet op. Kæmpe har bestil en spe- ciel sten”skovl” men den er i rest ordre.

Vi skal huske at få adviseret Granvej ang beplantning og hegn og møbler ikke må forefindes på diget. Der skal kunne vedligeholdes på diget.

Henrik var igen utilfreds med måden det er klippet på.

Henrik overtager opgaven med at vedligeholde og holde kontakten til entreprenørerne.

 1. Traktor kørsel Vilhelmsvej/Nordstrand

Henvendelse med billedmateriale fra beboer, som kunne oplyse at traktor med båd kørte ned fra Vilhelmsvej hvilket lavede spor på stranden. Desuden var traktoren gammel og der lagde sig en olie film på vandet. Iflg. ham er det en beboer på Engstien.

 1. Vedligehold af kanalen

GSC er færdig med hoved kanalen for i år, og han er nu i gang med det lille udløb fra pumpehuset. Det krævede at der blev udlagt jernplader for at køre der. Så det kommer til at koste en del, men det var nødvendigt at få renset op.

Jeg har talt med kommunen om det var deres opgave, men det var det ikke. Samtidig fik jeg at vide at det opgravede skulle fjernes da det var beskyttet område.

Henrik overtager fremadrettet opgaven med at have kontakt til entreprenørerne og få arbejdet udført.

 1. Vedtægts gennemgang

Alle tre som havde meldt sig til at udføre arbejdet har trukket sig. Jeg har bedt Henrik Steinecke om at give et overslag på en opdatering og samtidig et overslag på at få indskrevet Kystbeskyttelsesloven, evt. så de kan være klar til generalforsamlingen, til godkendelse.

 1. Pumpehuset

Der er kommet lys op på bagsiden af huset, så Henrik kan se hvad han laver når han trækker skidt og grøde op. Jeg har talt med kommunen, idet Henrik har konstateret “film” på overfladen især efter weekend. Formoder det er en lodsejer der har en vaskemaskine som lukker vandet ud i kanalen.

Jeg har haft “giv et praj” ang sænkning af vejen på begge sider af vores rør på tværs af vejen. Kommunen har haft firma ude og sætte kamera igennem rørene, for at som det er rørene der er defekte. Jeg har ikke hørt hvad resultatet har været, men formoder at rørene er OK, da vi ellers nok havde fået det at vide.

Henrik har fået tilbud på tømrer arbejde til godt 13.000. Han siger ok til Rene Rode.

Christian og Henrik finder ud af hvad vi skal mht. en frekvensomformer og indhenter et tilbud.

 1. Økonomi

30 nov. Havde vi DKK 1.555.929,11 i banken.

Bent har kigget på udgifterne til projektet indtil nu.

Vi har i alt brugt 679.171,81 på Niras og rådgiver har pt. brugt 121.406,25

Derudover får vi regninger fra GSC på grødeskæring i kanalerne og Enghaven mangler at fakturere på klipning af digerne samt genopretning af bølgebryderne på Nordstrand siden.

 1. Hjemmeside

Jeg har lavet en aftale med et firma “BrandSome” som arbejder på at få en bedre og opdateret hjemmeside. Det jeg har set ser godt ud. Prisen er opgivet til imellem 7 – 10.000,-

 1. Evt

Kim forsøger at finde en landmand der har halmballer vi kan få fat i hvis vi får behov for det. Samt hente dem igen, hvis de ikke bliver benyttet.

 
Referat bestyrelsesmøde Dige- / Pumpelaget 5. Oktober 2022
Tilstede: Henrik Nielsen, Kim Christens, Christian Munte-Fog, Anders Weber-Jensen, Frank Due
Afbud: Rune Baunegaard.
 
1.     Der er aftalt møde med Beredskabet i Reersøhuset d. 26. oktober kl 19:00, Henrik, Kim, Christian, Anders og Frank Deltager. Emnet er om vi kan aftale fælles skab om rejsning af boxwall ved højvande.
 
2.     Der er fremsendt var på høring ang. de 7 klager som er sendt til kommunen efter generalforsamlingen. Svar afsendt d. 26. september. Kvittering for modtagelse modtaget d. 5. oktober.
Med besked om at vi hører fra kommunen når de har undersøgt sagen.
 
3.     Ansøgning til kystsikringsfonden afsendt Ultimo september med følgende bilag:
Relevant kortbilag (ikke lavet endnu, laves når tegninger modtages fra Niras)
Tidsplan
Opgørelse af skadesværdier
Projektbeskrivelse redigeret af Kyst- havneviden fra Niras skitseprojekt
Budget
Væsentlighedsvurdering med bilag
Kort notat vedr. egen finasiering/bidragsfordeling
Kystdirektokratets udtalelse
Niras skitseprojekt
Samtykkeerklæring vedr. at repræsentation (Kyst- Havneviden),
Vedtægter for digelaget
Fotobilag strækning 4
 
4.     Plantning af græs på diget samt genopretning af bølgebrydere vest lige del af Nordstranden. Det er aftalt med Niels Kæmpe at de strør græsfrø af den anbefalede blanding. På diget ved Vilhelmsvej, genoprettes og borde bæres ned, derefter sættes minestrimmel på området. Der strøs også ud ved Hjejlevej. Kæmpe er orienter om at man godt kan strø ud nu, g selv om det ikke kommer op nu, så vil det spire til foråret. Med mindre der bliver storm og højvande så det skylles væk.
 
5.     De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen skal tilsende kørekort til revisor af hensyn til hvid vask.
 
6.     Efter mødet med kommunen d. 22. september, er der d. 5. oktober modtaget referat af mødet.et af de drøftede emner som blev accepteret var at det fremover vil fremgå af skattebilletten hvor mange partsdele hver matrikel har.
Referatet vil blive lagt op på hjemmesiden.
 
 
7.    Aftale opførsel/regler for møder i Dige- / Pumpelaget. Frank havde taget dette emne op efter sidste møde, hvor der var blevet talt med høj stemmeføring, og om emner som ikke stod på dagsordenen.
Han ønskede at der blev holdt en god tone på møderne og vi talte ud fra dagsordenen. Desuden ønskede han at vi ikke yderligere (belært af generalforsamlingen og nærlæsning af vedtægterne) drøfter emner som partsbidrag og parter, da det er emner som er uden for vores hænder og kun kan bestemmes af kommunalbestyrelsen.
Et medlem fremførte sin oplevelse af sidste bestyrelsesmøde, og kom med sin mening om hvordan møderne skulle foregå, og hvorfor vi sad med i bestyrelsen.
Dette gav anledning til at et andet medlem ønskede at få til referat at han ikke var enig i, og utilfreds med hvad han følte som personligt angreb,
Frank pointerede igen at han med emnet ønskede at tale ordentligt og fjerne dem og os, og i stedet at vi i bestyrelsen skulle virke som et fælles os.
 
8.     Økonomi for året 2022/23, oven på den nedlagte generalforsamling, og den afholdte i august, samt klagerne fremsendt til kommunen, vil vi ikke være i stand til at ændre betaling fra 2023, da ændringer skal være inde hos kommunen inden d. 1. oktober. Høringssvar skulle være inde hos kommunen d. 2. oktober, og derefter behandles inden forslaget om ændring i bidrag bliver behandlet i kommunalbestyrelsen. Derfor vil vi benytte det oprindelige budget, uden stigning, ud over den fejl som kommunen havde lavet, så næste års sats bliver 36.50+ 0,53= 37,03
 
9.     Økonomi for projektet, emnet tages op når Rune kan deltage
 
10. Dato for info møde i november, bliver d. 5. november kl 14:00 på Reersø Kro. Frank bestiller hos Jens og aftaler projektor og mikrofon og lydanlæg, samt forplejning.
Der vil blive opslag og udsendelse af nyhedsbrev fra hjemmesiden samt på Oplev Reersø.
 
11. Dato for generalforsamling 2023, aftalt til d. 6. maj 2023 kl 10:00
 
12. Vedtægtsgennemgang nedsættelse af gruppe. Henrik (Hjejlevej), Kim Skriver, Claus Bælum.
Frank kontakter og aftaler at opgaven ikke er at skrive nye vedtægter, men at gennemgå de nuværende og skrive dm i et sprog som er til at forstå og ikke skal fortolkes.
Når/hvis projektet skal gennemføres, skal de så skrives så de kan indeholde den nugældende Vandløbslov, samt Kystsikringsloven som kommerciel at gælde for digerne.
 
 
13. Evt.
Henrik oplyste at der var bestilt lys så man kan se på bagsiden af pumpehuset.
Desuden har han iagttaget at der er meget uklart i vandet, samt i forbindelse med weekender er en “film” på vandet, evt. med et afløb fra en vaskemaskine som er sat til udløb i kanalen.
GSC skal oplyses om at han ikke skal grave ud i kanalen, men kun oprense, desuden må han ikke sætte støtteben ned på marken.
Frank rykker for at få oprenset og grøde skåret.
Frank sætter Kæmpe i gang med at slå digerne, men pointerer at han ikke må køre på diget, samt at han skal slå på begge sider at diget fra pumpehuset og ned at Skovhusvej
 
Således opfattet
Frank
Referat af møde 22. september 2022

 Referat af møde den 22. september 2022

Referat Reersø Dige-/ Pumpelag 8. september 2022. 
 
1.     Velkommen
Frank bød velkommen til både nye og gamle medlemmer. Han pointerede at han ikke var her for at få venner, men heller ikke det modsatte.
Vi skal gerne være en arbejdende bestyrelse,hvis hoved opgave er at sikre medlemmernes område imod vandindtrængning .
Han selv sidder ikke for at sidde og nærlæse vedtægter og regler for at sætte stopklodser op, men absolut heller ikke for at overtræde vedtægter og regler .
Disse skal kun bruges når der er uoverensstemmelser og ellers ikke. 
Fulde navn og adresse: Rune Hvidberg, Lærkevej 4, 4200 Slagelse, 9133 9081 , Runehvidberg@hotmail.com
Anders Weber-Jensen , Hesselbjergvej 29, 4281 Gørlev , 2989 5696, achj@hotmail.dk
Christian Munte-Fog , Skansevej 15, 4281, 2536 8199, chr_m_f@hotmail.com
A W-J ønskede en præsentation af de enkelte medlemmer, bevæggrund for deltagelse. Dette gjorde vi derefter.
2.     Opfølgning af generalforsamling ret 
 
Klager over generalforsamling 20 august 2022
 
Dags dato 9 september modtaget mail med indsigelse samt kommentarer fra Mikkel Lerbech Jeppesen Kalundborg Kommune, og videresendt til bestyrelsen. Vi er i den forbindelse blevet opfordret til at give høringssvar senest 2.oktober 2022. 
Mail fra Jan Krause 9. August:
§7 stk 3
Ændringer i vedtægten kan foretages ved vedtagelsen med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. §§ 8 og 9, når ændringerne tiltrædes af Kommunalbestyrelsen. 
Dog kan der ikke på denne måde foretages ændringer angående de tekniske anlæg, partsfordelingen, bestyrelsens sammensætning og tilsynet. Ændring af sådanne bestemmelser kan kun ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Kommunalbestyrelsen kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen.
Enhver af lagets medlemmer kan indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen
 
I svaret til kommunen kommunen vil Frank bl.a skrive:
“På generalforsamlingen har vi gjort det, at vi forelægger det for medlemmerne, før vi spørger kommunalbestyrelsen, for at  finde ud af om der var opbakning, da der ellers ikke var grund til at spørge kommunalbestyrelsen.  Desuden skal  det kunne træde i kraft fra 1. Januar 2023
I høringssvaret vil jeg oplyse om de stridigheder/diskutioner som i gennem længere tid har været i bestyrelsen, idet man fra landbrugernes side ikke mener at deres bidrag står i rimeligt mål med hvad de evt kan miste ved eventuel oversvømmelse. Samtidig er der peget på at der nu ligger større værdier i sommerhus/fastboende som vil kunne ødelægges ved oversvømmelse.
Spørgsmålet om stemmesedler, her har vi udleveret iht vedtægterne 1 stemme pr påbegyndt 50 parter. De udleverede stemmesedler blev givet i henhold til de sidst modtagne parts lister fra kommunens side, på de spørgsmål vi stiller. Desuden skal antallet af klager være korrekt.
Jeg vedhæfter i svaret vores referat fra generalforsamlingen hvoraf stemmetallene fremgår.
Frank sender svaret til kommunen ud til bestyrelsen inden det fremsendes kommunen.
Et medlem af bestyrelsen mente ikke en person med flere matrikler kunne komme med stemmer fra mere end en matrikel.
Resten af bestyrelsen var enig i at fordelingen af stemmer var givet ud fra at matriklen får 1 stemme pr påbegyndt 50 partsdele.
 
Underskrevet referat incl. sag fra Erik skriver er lagt på hjemmesiden
Bent indskriver de nye beslutninger i vedtægterne så de kan blive sendt til kommunalbehandling.
 
                   Vedr. hjemmeside.
Bent har været i kontakt med Telanco. De har hjulpet med hjemmesiden.
På alle sider står der nederst under “kontakt os” Franks telefonnummer og mailadresse.
 
Under Generalforsamling 2022, ligger der nu: referatet for mødet d. 30. april, samt referatet for mødet d. 20. august med dirigentens underskrift samt et Klik her, for at åbne PDF: Sag fra Erik Skriver.
 
Under Vores vedtægter, sidst vedtagne, ligger nu vedtægter med den sidste rettelse §8 stk. 2 fremhævet med rødt kursiv og understreget.
 
Under nyheder ligger der et link til de sidste vedtægter der er underskrevet af borgmesteren og kommunaldirektøren. 
Det er også her Projektbeskrivelse kystbeskyttelse Reersø 10.05.22 findes.
 
Under kontakt os er lagt de oplysninger ind Bent har kunnet finde. 
Der mangler oplysninger på Anders Weber-Jensen, Christian Munthe-Fog og Rune Hvidberg. Disse vil blive lagt ind efterfølgende.
 
Der sendes en mail ud med besked om at der er sket opdateringer på hjemmesiden, Bent tager fat i Mikael Ballhausen. Han kan finde ud af at sætte en chimpmail op. 
 
 
3.     Pumpehus: Besøg, dato: 20 september2022 17:00              
    Strømforbrug, vi skal tænke på tidspunkt for billig strøm, hvis det kan lade sig gøre.
4.     Økonomi: Vi har efter indbetaling af moms lidt over 1,3 mio på kontoen
5.     Aktiviteter: Wilhelmsvej dige, der sættes konstant 2 bordsæt op på diget, skal vi:
 Få lagt sten på toppen , Frank indhenter pris.
                Vi må bede kommunen bolte dem fast, det gamle må enten fjernes eller boltes fast.
Vi planter på diget  ved Hjejlevej, Kæmpe har tidligere tilbudt, men ønskede først at gøre det i september
Bølgebrydere genopretning, der er især de to bølgebrydere mod vest sammenfald. Enighed om  oprette. Frank spørger om   tilbud.        
Møde med kommunen, der er fremsendt mail med kommentarer til møde afholdt 29 september 2021, samt ønske om møde uge 38-2022
 
Skovrejsning, info:
Til orientering til naboer:
Kalundborg Kommune har d.d. offentliggjort screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt vedr. skovrejsningsprojekt på matr. 17e Reersø by, Kirke Helsinge. Afgørelse vil være at finde på Kalundborg Kommunes hjemmeside i 4 uger fra d.d.
 
                                    Frank fremsender sit svar til bestyrelsen inden fremsendelse til kommunen.
 
6.     Kystbeskyttelses projektet.
Henrik Steinecke er ved at udarbejde materiale til puljeansøgningen, og har herunder stillet spørgsmål til Kalundborg Kommune. 
Desuden om “erstatnings forhold”
Forslag til erstatningsnatur,
Arealpåvirkning §3 strækning 6,
Natura 2000
 
7.     Nedsættelse af vedtægts udvalg,
Henrik og Erik Skriver har accepteret at de , vil medvirke i udvalg. Fra bestyrelsen indtræder? Christian spørger Michael Munte-Fog.
Opgave: Opdaterer de bestående vedtægter, så de er til at arbejde med og indeholder det de skal.
Ændringerne skal forelægges bestyrelsen inden de kommer til generalforsamlingen.
Arbejder på at gøre ændringer klar til næste generalforsamling
    
8.     Klager sendt til kommunen= Hvordan står vi så? Status og tidsplan?
 
9.     Ny hjemmeside.
Jeg ser to muligheder, en hvor det vi selv der skal “do the work” og en hvor i kan få hjælp, men som koster.
 
a.     Der kan vi selv lave det hele, de har guider og hjælp efter behov
2.     www.reklameservice.dk tal med Chamilla som sidder med det og fortæl jeres behov
a.     De kan lave ”den rå side” og så hjælpe os videre.
b.     Det koster lidt, der skal vi være ”skarp” og fortælle jeres behov ðŸ˜‰
Frank arbejder videre med opgaven.
 
10.  Evt.
Frank har bedt Bent om at fortsætte regnearket med udgifter til Niras, så vi får mulighed for at se hvad kystbeskyttelses projektet kommer til at koste.
 
Diskussion om lagets område , hele eller dele. A W-J ønsker at vi skal dække hele øens område.
Frank oplyste at han havde samme mening da han tiltrådte, men efterfølgende er han blevet klogere, idet vi i laget sidder på beslutninger taget for 50 år siden og på et lovgrundlag fra dengang. Desuden vil det koste et enormt beløb. Når han bliver spurgt svarer han at andre uden for området, må oprette deres eget lag og få udarbejdet projekter, evt kunne man derefter samarbejde.
  
Der var enighed om at indkalde til et informationsmøde for at fortælle om projektet samt økonomien.
Forslag ang. oplysningsmøde Frank spørger Henrik ”rådgiver” og sender besked til bestyrelsen.
 
Nyt møde: 5 oktober kl. 18:00
 
Således opfattet
Frank Due
Dige Pumpelag referat 28 juni 2022

 Dagsorden:

Vi skal drøfte de 3 forslag fra Claus Bælum.

forslag 1.

 Forslag til ny tekst for Vedtægternes §8 stk. 2.

Vi forsøger at få Martin Dam til at ændre først i det endnu ikke modtagne underskrevne vedtægtsændring.. Hvis vi ikke kan så vil vi tage punktet op ved en senere vedtægts ændringer, så vi ikke igen skal betale tinglysning, for denne ændring alene.

Forslag 2.

Forslag til ny økonomisk model vedrørende driften og udvidelsen af lagets anlæg.

FD blev først vred og senere skuffet, idet vi netop er nået til enighed om at fastfryse landbrugernes part. Landbrugerne mente stadig at de betalte for meget.

PH mente at digerne kun skulle dækkes af sommerhus og fastboende. Evt hver for sig bygge en vold rundt om det enkelte grundareal.

NEJ , bestyrelsen mener ikke at vi skal stille forslaget. Dette tager NEJ op med CB.Bestyrelsen kan ikke hindre et medlem i at stille det som forslag, men bestyrelsen støtter det ikke.

 Forslag 3.

Forslag til nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af en ny model for medlemsbidrag til Generalforsamlingens godkendelse.

Samme svar som ovennævnte.

 Orientering om i gang værende og kommende vedligehold og arbejder.

 Græsplantning af genopbyggede diger.

FD kunne oplyse at Enghavens Entreprenør godt ville påtage sig opgaven, men vente til september, for ikke at risikere at tørke gjorde plantning umulig. Han vil lægge et lag muld/jord efter fjernelse af sandet . Sandet vil blive henlagt bag sten sætningen.

HN var utilfreds med ikke at have fået tilbagesvar. FD vil tage det til sig og forsøge at få information sendt ud hurtigs.

Vi besluttede at vente til næste forår.

 Vores rådgiver er i gang med at indhente priser på materialer, samt overslag for arbejdet , så vi har et mere reelt prisniveau når vi ansøger om Kystsikringspulje midler.

Enghavens Entreprenør har kun afgivet bud på to af de i rapporten anviste opgaver.

Rådgiver fortsætter  med at udarbejde  tilbudslister til brug ved fondsansøgningen.

 

Frank havde forespurgt Krause mht at få forhøjet stensætningerne som er faldet sammen.

Krause mener vi skal ansøge Kystdirektoratet hvis vi blot lægger nyt oven på, da de så er nye, hvorimod hvis vi samler sten op og genopbygger kan gøre det , da det så er vedligehold.

Vi beder rådgiver om at undersøge mulighederne. FD kontakter.

 Vi har med Balhausens hjælp fået Nyhedbrevet til at virke, så det er besluttet at vi vil anvende Balhausen til hjælp med hjemmesiden, mod timebetaling hvis han vil have det, evt i form af en gave.

FD arbejder videre på evt at finde en anden hjemmeside, som er lettere at anvende og opdatere .

FD forespørger rådgiver om hvor meget jord der skal bruges til diget ude ved Kovad, så vi evt kunne bruge jord fra Novo  NEJ finder ud af hvem vi skal spørge hos Novo.

 Desuden havde Dige- Pumpelaget modtaget tilbagesvar på Partshøringen om skovrejsning.

Heraf fremgår: “ Afstanden til kanalen i den sydlige del af skovrejsningsområdet – (evt. i samråd med Pumpe- digelaget).

Afstand til bæk er reguleret ved servitut. Plantningen vil ske i en afstand til bækken der gør at den ikke er til gene for de udlagte afstandskrav til adgang for vedligehold af bækken. (vil blive udført med minimum 2,5 meter til forventet grenafstand til bæk”

Bestyrelsen blev enige om at gentage sit høringssvar, da 2,5 meter er for kort en afstand fra kanalen hvis den ikke skal blive ødelagt. Vi  ønsker at lodsejer planter minimum 6 meter fra kanalen, eller en afstand svarende til den forventede grenlængde for træer på op til 20 meter, for ikke at grene eller rødder hindrer eller ødelægger kanalens brinker. Vi ønsker yderligere at lodsejer genetablerer hvis kanalens brinker ødelægges. Evt også få indskrevet at skovejer skal sørge for reetablering af brinken, hvis indsigelsen bliver reel, og kanalen derfor ødelægges.

 Underskrevet generalforsamlings referat er endnu ikke modtaget. NEJ spørger Martin Dam om vi kan få trukket teksten “ samt e-mail” ud af vedtægterne.

 Næste møde 2. August kl 19:00

Således opfattet

Referat: Reersø Dige- Pumpelag 31 maj 2022
Tilstede: Kim Christens, Frank Due, Niels Erik Jensen, Henrik Nielsen, Peter Hansen
Dagsorden:
1.      1. Generalforsamling den 20. August 2022, kl. 10.00 på Reersø Kro.
2. Information fra Frank Due, hvad der er sket siden sidst.
3. TDC diget
4. Trailer til boxwall
 
1.       Vi talte om hvad vi ville i forbindelse med den næste generalforsamling.
Vi har stadig problem med at få nyhedsmail til at virke.
Bent prøver at få det op at stå sammen med Michael Ballhausen.
IT firmaet mener ikke at det er dem der har oprettet den mailchimp som er det som styrer nyhedsbrevet.
Michael Ballhausen mener at årsagen er at der har været en software opdatering, som ikke har “fornyet” mailchimp`en..
Så vi prøver at få fat i listen over dem der har bedt om nyhedsbrev. Hvis ikke nyhedsbrevet kan komme til at virke, må vi så manuelt sende til de mailadresser som har meldt sig til, hvis denne kan skaffes.
 
2.       Frank har haft kontakt med GeoPartner, idet Lærkevej 1, undrer sig over at være pålagt partsbidrag, samt at Peter Hansen er røget ud. Dette kommer af at GeoPartner har haft en bunden opgave, hvor de har lagt deres digitale kort oven på det gamle kort fra 1985. Og her er interessegrænsen ind over Lærkevej 1. Samtidig har informationen været at vejen ikke betaler parts bidrag, og derfor har man på stedet, hvor Peter Hansen bor, fået fjernet hans partsdele.
 
Vi har fået mail fra Henrik Steinke ang. plastikspuns. Her er vores holdning at det er kommunen som ønsker dette, så hvis der skal laves en beregning må det være kommunen som bestiller og betaler dette.
 
Henrik Steinke har talt med Krause som mener han skal vente med landzonetilladelse, i forhold til en samlet ansøgning efter puljeansøgningen.
 
Stendigerne som er faldet sammen, her havde Frank fået at vide at man godt kunne hæve de bestående, men bestyrelsen mente at det var bedre at lægge nye sten oven på. Frank forhører sig hos entreprenørerne om en pris på genopbygning, og forhører sig hos Krause om det er noget som der skal ansøges om.
 
Plantning på dige hvor der er repareret. Frank undersøger plantning og giver Henrik besked hvis det er muligt. I så fald sørger Henrik for at indkøbe og plante.
 
Kim Christen oplyste at halm vognen vil blive fjernet omkring 1. Juni.
 
3.       Henrik oplyste at Claus Bælum har fået at vide af Krause at “TDC” diget skal nedlægges, og at han skulle betale selv for at diget bliver nedlagt.
Dette har han nægtet.
Frank undersøger med Krause om det kan have sin rigtighed. Da det får indflydelse på vores dige, hvis TDC diget nedlægges, skal vores dige tage mere vand.
 
4.       Kim prøver at finde en løsning på hvordan vi får en spot monteret på traileren, så der kan komme lys på, og sørger for at få det udført, evt i samarbejde med Henrik Nielsen.
 
Således opfattet
Frank Due
Næste møde : 28 juni klokken 18:00 på Reersø Kro 
Referat bestyrelsesmøde Reersø Dige- / Pumpelag  6 maj 2022
Tilstede Niels Erik Jensen, Kim Christens, Henrik Nielsen, Hans Peter Hansen, Frank Due
Vi drøftede spørgsmålet om e-mail samt hjemmeside i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
Bestyrelsen ærgrede sig over at vi ikke kunne få opbakning fra medlemmerne om at fortsætte generalforsamlingen, da flere var kommet langt fra og dermed spildte deres tid, og ikke fik noget ud af mødet.
 
NEJ havde talt med Jan Krause. Han bad os om at skrive en ansøgning om at få lovliggjort de sten der var lagt ved Vilhelmsvej. Frank Due skriver og sender rundt til de andre bestyrelsesmedlemmer før det sendes til Krause.
 
Vi drøftede muligheden for at køre traileren med boxwall, Kim Christens har en traktor som han kan anvende, men han mangler et træktøj, så det betaler Dige- / Pumpelaget. Kim skal desuden have traileren opmagasineret.
 
Henrik Nielsen, sørger for at indkalde til treparts samtale med beredskabet, det frivillige beredskab og dige pumpelaget, om boxwallèns opsætning ved oversvømmelse.
 
NEJ skaffer en ny partsliste fra kommunen, så vi har den til generalforsamlingen 20 august 2022.
 
Vi talte om at lade vores rådgiver Henrik Steinecke fortsætte med sit arbejde, som vil sætte os i stand til at søge fondsstøtte i oktober.
Når vi har fået hans udarbejdede materiale lister beslutter vi på næste bestyrelsesmøde hvilke entreprenører vi vil kontakte.
 
Næste møde er aftalt til 31. maj kl 19:00
 
Således opfattet.
Frank Due

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

DATO 7. april 2022

SAGSNR.
17-047068K

Kontakt
Sagsansvarlig:
Jan Krause
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 52 37
Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

 Referat af møde med Reersø dige- og pumpelag 7. april 2022

Deltagere ved mødet:
Reersø dige- og pumpelag: Niels Erik Jensen, Frank Due, Henrik Nielsen, Kim Christens, Peter Hansen (afbud), Henrik Steinecke(kystrådgiver), Bent Frederiksen (afbud).
Kalundborg Kommune: Charlotte Sondh, Mikkel Lerbech Jeppesen, Jan Krause.

Dagsorden:

• Status på sagen i Kalundborg Kommune
Som følge af sidste møde, hvor laget oplyste at samarbejdet med NIRAS var stoppet og der var andre overvejelser i gang har kommunen ikke arbejdet videre med projektet udover de spørgsmål der var som følge af mødet.

• Etapeinddeling i forhold til en afgørelse vedr. det kommunale fællesprojekt pga den økonomiske byrde det samlede projekt løber op i.
Af referat fra sidste møde fremgår, at såfremt der er enighed i dige- pumpelaget om dele af det foreliggende myndighedsprojekt, bidragsfordelingen og der foreligger samtykkeerklæringer fra eventuelt berørte lodsejere kan delsager eventuelt behandles som almindelige kystbeskyttelsessager og altså ikke som et kommunalt fællesprojekt. Der indsendes ansøgning som normalt. Prioritering af projekt drøftes med kommunen inden myndighedsansøgning udarbejdes.
Evt. kunne overvejes at lave en samlet ansøgning og behandle sagen samlet og i en tilladelse arbejde med en tidsplan for de enkelte etaper. Væsentligt at tilladelse fra KK kun gælder i tre år. Ved sidste generalforsamling blev de enige om, at projektet som helhed blev for dyrt for parterne.

• Statens pulje til kystbeskyttelse

Puljer til kystbeskyttelse (Reersø området er berettiget til at søge om pujler til projektet jf. vedhæftet bilag til bekendtgørelse)
Tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, se bekendtgørelse Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse (retsinformation.dk)

Af bekendtgørelse fremgår forskellige kriterier. Der bliver mulighed for at søge støtte, denne gang fra en pulje på 290 mio. kroner. Der er dog endnu ikke åbnet for ansøgninger til 2022-puljen, og ansøgningsfristen er heller ikke fastsat endnu. Henrik forventer at man kan få svar i slutningen af 2022.
Anbefaler i forbindelse med puljerne, at der søges om et samlet projekt. Projektet er på nuværende tidspunkt godt beskrevet, men der er fortsat nogle mangler. Pengene fra puljerne er kun til anlægsprojektet, ikke til projektering og rådgivning.
Plan fremadrettet: Det tages op i bestyrelsen, at der ansøges om hele projektet, så det potentielt er muligt at få midler til det hele. Dette bliver orienteret om på næstkommende generalforsamling, da situationen har ændret sig. Der indhentes overslag fra entreprenører, så man kan få en opdateret prissætning på projektet inden ansøgning. Kommunen spørger ind til Niras’ overvejelser om hævning af vejen kontra spånsvæg.
Projektet er blevet fremmet første gang, men det er ikke sendt i høring hos borgerne. Det forventes ikke, at puljen er en tidsbegrænset bevilling, men der bør indskrives i tidsplan et forbehold for, at myndighedssagen kan blive påklaget. Projektet sendes først i høring, når man er længere i processen. Kapitel 1a sag kan rejses for at få et projekt igennem, til trods for at et mindretal er imod det.
Sagen skal køres som kapitel 1a, da nogle samtykkeerklæringer ikke forventes at kunne opnås. Også et krav for, at man kan søge puljen.

• Lån til projektet via kommunekredit
I forhold til kommunegaranti har kommunen tidligere svaret på dette.

Kommunegaranti i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt
På baggrund af forespørgsel om betingelserne for at ansøge om en kommunegaranti, har kommunen undersøgt sagen nærmere herunder om vedtægterne er tinglyst pantstiftende på ejendommene. Dette har vist sig at være tilfældet. Følgende skal fremsendes til vurdering hos Kalundborg Kommunes, Team økonomi og Udbud på mail bolig@kalundborg.dk hvis og såfremt, Reersø Dige- og pumpelag ønsker at ansøge om en kommunegaranti. Der kan læses mere om kommunegaranti på https://www.kommunekredit.dk/laan/laan-til-selskaber/ og vedr. eksempler på betragtninger vedrørende garantiprovision https://www.ey.com/da_dk/power-utilities/kommunegaranti-fastsaettelse-af-garantiprovision .

Oplysninger der skal fremsendes til vurdering:
• Ansøgning om kommunegaranti
• Projektbeskrivelse
• Lånetilbud fra kreditselskab
• Vedtægterne for Reersø Dige- og pumpelag
• Seneste regnskab
• Budget for kommende år

Udgifterne/forrentningerne vil afhænge af lånetilbuddet, så det kan vi desværre ikke oplyse om. Her skal Reersø dige-og pumpelag kontakte Kommune-Kredit for nærmere oplysninger.


• Momsfritagelse i projektet
Skatterådet har afsagt en kendelse om spørgsmålet. Skat.dk: Moms – kommune – kystsikringsarbejder – bidrag fra lodsejere – tilskud til kystsikringslag
Når det er kommunen som udfører kystsikringsarbejdet fremgår det af kendelsen, at
Spørgsmål
1. Kan det bekræftes, at X kommune ikke er momspligtig i de tilfælde, hvor kommunen udfører kystsikringsarbejder og efterfølgende opkræver hel eller delvis betaling hos lodsejerne, idet der er tale om en myndighedsopgave, og X kommune derved ikke er en afgiftspligtig person?
2. Kan det bekræftes, at der ikke opstår momspligt, når X Kommune ønsker at bidrage med et årligt driftstilskud til Kystsikringslaget?
Svar
1. Ja
2. Ja
Pumpelaget er momsregistreret, derfor får de momsen igen.

• Vedtægtsændringer som følge af gennemførsel af det fælleskommunale projekt
Nyeste vedtægtsændringer skal tinglyses. De nyeste vedtægtsændringer er underskrevet af kommunen, de tilsendes pumpelaget.

• Væsentlighedsvurdering af projektet
I forbindelse med udarbejdelse af NIRAS projektoplægget blev foretaget en væsentlighedsvurdering (kommunens notat af 7. februar 2020. Vi kan godt risikere, at den skal genbesøges, fordi området udvikler sig og kravene bliver strammere.
Kalundborg Kommune genfremsender væsentlighedsvurdering til Henrik.

Konklusion fra vurderingen februar 2020:
Naturtyper og arter omfattet af EU-direktiverne for habitat- og fuglebeskyttelse ikke vil
blive påvirket negativt ved kystsikringsprojektet med hævning af Reersøvej, forudsat at
anlægsarbejdet sker i respekt for terrænet og f.eks. køreplader anvendes. Dette vil blive
reguleret som vilkår i en senere § 3-dispensation.

• Tidsplan for afgørelse vedr. projektet.
Der foreligger pt. ikke tidsplan for afgørelse, da endelig ansøgning ikke er afklaret.
Væsentligt at der afsættes i hvert fald et halvt år til sagsbehandling, da der skal gives §3-dispensationer og landzonetilladelser.


• Eventuelt

• Evt. Claus Bælum har rejst forslag om at lave et tiltag på den sydvestlige side af Reersø. Det koordineres internt i pumpelaget.
• Evt. stensætninger i vestlige side på Claus’ areal, tidligere TDC-areal. Det er TDC som har stået for at lave det efter Bodil, mener det var Skovgaardentreprenøren i Høng som blev hyret. Formålet var at forhindre vandet i at løbe baglæns ind i afvandingskanalen.

Med venlig hilsen

Jan Krause
Sagsbehandler, Konsulent